بلایت باکتریایی انار

بلایت باکتریایی انار (Pomegranate bacterial blight)

عامل بیماری بلایت انار روی بسیاری از محصولات کشاورزی بیماری زا است. این بیماری باعث آسیب به تمامی بخش های هوایی درختان انار می گردد.

علائم بیماری:

علائم بیماری بر روی برگ ها شامل نقاط نامنظم، آبسوخته، تیره رنگ، همراه با هاله ای روشن و به اندازه حدود 2 الی 5 میلی متر می باشد. در مواقعی که شدت بیماری زایی بالا باشد، برگ های آلوده به طور کامل زرد شده و از شاخه جدا می شوند. این بیماری به ساقه و شاخه ها نیز حمله کرده و باعث ایجاد، زخم های طولی در اندازه حدود یک الی چهار سانتی متر می شوند. شانکرهای تشکیل شده در کنار جوانه، در بعضی مواقع باعث شکسته شدن شاخه ها می شود. علائم بیماری روی میوه شامل لکه های قهوه ای، نامنظم، کمی برآمده و ظاهری براق می باشد. در مواقعی که شدت بیماری زایی بالا باشد این قسمت ها زبر شده و ترک می خورند. درختان آلوده در نهایت ضعیف شده و از بین می روند.

عامل بیماری، نحوه انتشار و چرخه زیستی آن:

عامل این بیماری، باکتری Xanthomonas axonopodis می باشد. یکی از مهم ترین منابع آلودگی، قلمه های آلوده می باشد. بارندگی به همراه وزش باد و صدمات مکانیکی باعث جابجایی و گسترش عامل بیماری می شود. بازه دمایی 22 الی 30 درجه سانتی گراد و شرایط مرطوب در افزایش سرعت رشد عامل بیماری تاثیر زیادی دارد. این باکتری می تواند درون بقایای گیاهی سطح خاک و به مدت یک سال زمستان گذرانی نماید.

راه های پیشگیری و کنترل بیماری:

  • افزایش فاصله بین درختان
  • هرس و جمع آوری شاخه های آلوده و سوزاندن آن ها
  • اجتناب از صدمات مکانیکی
  • استفاده از بردوفیکس به شرح زیر:

-   سم پاشی با بردوفیکس 10 در هزار پس از ریزش 70 درصد برگ ها در پاییز

-   سم پاشی با بردوفیکس 10 در هزار پس از هرس زمستانه

-   سم پاشی با بردوفیکس 5 در هزار هنگام تورم جوانه ها

-   سم پاشی با بردوفیکس 5 در هزار بعد از ریزش گلبرگ ها