شانکر سیتوسپورایی گردو

Walnut Cytospora canker

علائم بیماری:

بر اثر بیماری سرشاخه های آلوده خشک شده و در سطح آنها برجستگی های مخروطی به اندازه ته سنجاق و کوچک تر بوجود آمده و رنگ پوست گیاه تیره می شود. شاخه های چند ساله گردو نیزبه رنگ قهوه ای تیره درمی آیند. در سطح پوست این شاخه ها، ترشحاتی پراکنده به شکل قطره و به رنگ طلایی شفاف متمایل به قهوه ای دیده می شود. این قطرات به صورت مایع غلیظ در مواقع بارندگی و رطوبت زیاد هوا از دهانه اندام های باردهی قارچ خارج شده و در مجاورت هوا سفت می شوند.

عامل بیماری، نحوه انتشار و چرخه زیستی آن:

عامل بیماری گونه های مختلف قارچ Cytospora است که گونه های قارچ Cytospora juglandicola و Cytospora juglandina تاکنون از نمونه های گردو در آذربایجان شرقی به دست آمده اند.

قارچ عامل بیماری زیرپوست سرشاخه ها و شاخه های بسیار سطحی تشکیل شده و زمستان گذرانی می کند. جدار حفره های اندام های رویشی قارچ به مرور از بین رفته و مملو از مایع غلیظ زرد شفاف و میلیون ها قارچ می شود. درطول پاییز و حتی زمستان، هر وقت باران ببارد و دما مناسب باشد، میلیون ها اندام زایشی قارچ به شکل قطره و به ندرت فتیله از درون قارچ خارج و همراه قطرات ریز باران و باد به قسمت های مختلف درخت منتقل می شوند. این اندام های زایشی روی گیاه جوانه زده و ایجاد آلودگی می کنند. زخم های ایجاد شده بر اثرهرس، شکستگی شاخه ها، آفتاب زدگی، نیش حشرات و ترک های ایجاد شده بر اثر سرما و گرما محل های خوبی برای ورود عامل بیماری زا و ایجاد آلودگی هستند.

راه های پیشگیری و کنترل بیماری :

  • تقویت درخت با عواملی از قبیل کوددهی کافی، آب کافی
  • جلوگیری از زخمی و شکسته شدن شاخه ها و صدمه حشرات پوستخوار
  • برای جلوگیری از ورود عوامل بیماری زا به گیاه، بعد ازهر طوفان، تگرگ یا هرعامل دیگری که موجب آسیب دیدن گیاه شود، کل گیاه را باید با بردوفیکس 5 در هزار محلول پاشی کرد.
  • سم پاشی های چهارگانه دوره ای با بردوفیکس به شرح زیر :

- سم پاشی با بردوفیکس 10 در هزار پس از برداشت محصول

- سم پاشی با بردوفیکس 10 درهزار قبل از تورم جوانه ها

- سم پاشی با بردوفیکس 5 در هزار بعد از ریزش شاتون ها

- سم پاشی با بردوفیکس 5 در هزار بعد از تشکیل میوه

درصورت وجود آلودگی اقدامات زیرعلاوه بر محلول پاشی های دوره ای ضروری است :

تکرارسم پاشیها، بعد از تشکیل میوه، در سه نوبت به فواصل 15 روزه

تراشیدن دقیق شانکرهای موجود روی شاخه ها و تنه های درختان آلوده و پانسمان بافت سالم گیاه با بردوفیکس رقیق نشده.

هرس شاخه های آلوده، 10 تا 15 سانتی متر پایین تر از بافت آلوده و سوزاندن آنها ودرصورت قطور بودن محل هرس، ضدعفونی محل با بردوفیکس رقیق نشده یا خمیر بردو