آنتراکنوز انبه

Mango anthracnose

بیماری گیاهی آنتراکنوز انبه به عنوان مخرب ترین بیماری قبل و بعد از برداشت انبه محسوب می شود. عامل بیماری آنتراکنوز باعث آسیب به محصولات کشاورزی فراوانی از جمله موز، سیب، لوبیا، نخود، مرکبات، زیتون، توت فرنگی و ... می شود. علائم این بیماری را می توان روی بافت های هوایی درختان مشاهده نمود.

علائم بیماری آنتراکنوز انبه:

علائم ابتدایی بیماری گیاهی آنتراکنوز انبه روی گل ها، شامل نقاط کوچک و سیاه رنگ می باشد. در ادامه روند بیماری این نقاط گسترش یافته و تمام سطح دمگل را می پوشاند. آلودگی دمگل، باعث ریزش گل و کاهش باردهی درخت می شود. این بیماری باعث ایجاد لکه ها و نقاط تیره همراه با هاله زرد رنگ روی برگ های جوان نیز می شود. نشانه های بیماری روی میوه شامل زخم های سیاه، نامنظم و آفتاب سوخته می باشد. میوه هایی که به شدت آلوده شده اند قبل از رسیدن از درخت می ریزند. میوه های در حال رسیدن حساسیت بیشتری نسبت به عامل بیماری دارند.

عامل بیماری، نحوه انتشار و چرخه زیستی آنتراکنوز انبه:

عامل بیماری گیاهی آنتراکنوز انبه قارچ Colletotrichum gleosporioidesمی باشد. شرایط آب و هوایی بسیار مرطوب و محدوده دمای 25 الی 30 درجه سانتی گراد تاثیر زیادی در رشد عامل بیماری دارد. زمستان گذرانی عامل بیماری روی برگ ها و سرشاخه های آلوده درخت صورت می گیرد. آبیاری پاششی و باران باعث جابجایی عامل بیماری می گردد.

راه های پیشگیری و کنترل بیماری آنتراکنوز انبه:

  • کاشت ارقام مقاوم به بیماری
  • هرس و جمع آوری بقایای گیاهی
  • استفاده از بردوفیکس به شرح زیر:

-  سم پاشی درختان با نسبت 10 در هزار بعد از هرس در زمستان

- سم پاشی با نسبت 5 در هزار قبل از گلدهی درخت

- سم پاشی با نسبت 5 در هزار بعد از گلدهی

- سم پاشی با نسبت 5 در هزار قبل از رسیدن میوه

- سم پاشی درختان به محض مشاهده اولین علائم و تکرار سم پاشی هر دو هفته یک بار