آنتراکنوز گردو

Walnut Anthracnose

این بیماری به نام های بلاچ گردو و لکه سیاه نیز نامیده می شود.

علائم بیماری:

آنتراکنوز گردو به برگ، دمبرگ، سرشاخه ها و میوه های جوان حمله می کند. روی برگ ها ابتدا لکه های کوچک گرد به قطر 2 تا 5 میلیمتر با حاشیه دندانه دار به رنگ قهوه ای مایل به قرمز با مرکز قهوه ای مایل به خاکستری تشکیل می شوند.

این لکه ها به تدریج بزرگ و گاه باهم یکی شده و به صورت نواحی بافت مرده، بدون شکل هندسی درمی آیند. لکه ها بین رگبرگ ها و بیشتر در حاشیه و نوک برگ ها دیده می شوند. بافت برگ در اطراف این لکه ها گاه زرد یا طلایی می شود. برگ های آلوده اغلب زودتر از موقع می ریزند.

در اردیبهشت یا اوایل خرداد در متن این لکه ها، نقاط سیاه رنگی به طور پراکنده یا در دوایر هم مرکزبوجود می آیند که قارچ عامل بیماری هستند.

ریزش زود هنگام برگ ها روی رشد و کیفیت محصول تاثیر دارد. مغز گردوهای آلوده بدشکل و تیره می شود. روی پوست سبز میوه های جوان، لکه های گرد نامنظم و کمی فرورفته، کوچک تر از لکه های روی برگ ظاهرمی شود. میوه های آلوده به طور طبیعی رشد نکرده و اغلب پیش از موعد می ریزند. لکه های پیشرفته روی میوه ممکن است منجر به پیدایش لکه های بافت مرده تیره رنگ در مغز گردو شود.

نشانه های بیماری روی سرشاخه های جوان درختان بیمار به صورت زخم های بیضوی تا گردمنظم و کمی فرورفته به رنگ قهوه ای مایل به خاکستری با حاشیه قرمز متمایل به قهوه ای پدیدار می شود.

عامل بیماری، نحوه انتشار و چرخه زیستی آن:

عامل بیماری آنتراکنوز قارچ Gnomonia Leptostylaاست. این قارچ در برگ های آلوده ریخته شده کف باغ و گاه در زخم های سرشاخه ها زمستان گذرانی می کند. آلودگی اولیه در ابتدای بهار ایجاد می شود. عامل بیماری از راه روزنه های گیاه وارد اندام های میزبان می شود. رطوبت هوا و مرطوب بودن محیط عفونت را تشدید می کند.

راه های پیشگیری و کنترل بیماری :

  • استفاده از انواع مقاوم
  • جمع آوری و از بین بردن یا دفن کردن برگ ها و میوه های آلوده ریخته شده روی زمین
  • رعایت فاصله کافی بین درختان برای ایجاد جریان هوا
  • برای جلوگیری از ورود عوامل بیماری زا به گیاه، بعد ازهر طوفان، تگرگ یا هرعامل دیگری که موجب آسیب دیدن گیاه شود، کل گیاه را باید با بردوفیکس 5 در هزار محلول پاشی کرد.
  • سم پاشی های چهارگانه دوره ای با بردوفیکس به شرح زیر :

- سم پاشی با بردوفیکس 10 در هزار پس از برداشت محصول

- سم پاشی با بردوفیکس 10 درهزار قبل از تورم جوانه ها

- سم پاشی با بردوفیکس 5 در هزار بعد از ریزش شاتون ها

- سم پاشی با بردوفیکس 5 در هزار بعد از تشکیل میوه

در صورت وجود آلودگی یا وجود آلودگی در سال قبل، سم پاشی ها با بردوفیکس 5 در هزار، هر 20 روز تا رشد کامل برگ ها انجام شود.