کپک خاکستری

Gray mold

 

قارچ عامل بیماری دامنه گسترش زیادی داشته و به میزبان های مختلفی حمله می کنند. از جمله گیاهان زینتی، سبزیجات، میوه ها و محصولات گلخانه ای.

این بیماری اغلب روی لیمو شایع بوده و در آب و هوای سرد، مه آلود و بارانی در طول زمان گلدهی روی می دهد. در مناطقی که شرایط آب و هوایی خنک و مرطوب مستمر دارند باعث پوسیدگی بعد از برداشت نیزمی شود.

علائم بیماری:

روی میوه ها لکه های چرمی قهوه ای رنگی ایجاد می شود. در شرایط رطوبت بالا و دمای مناسب 21-15درجه سانتی گراد پوسیدگی توسعه یافته وتوده اسپور به رنگ خاکستری روی میوه تشکیل می شود. بیماری بیشتر در انبار روی میوه بروز پیدا می کند.

عامل بیماری از طریق زخم های روی گیاه، زخم های ناشی از حشرات، هرس، تگرگ یا عوامل دیگر یخبندان، آفتاب سوختگیبه درون گیاه نفوذ می کند.

ورود عامل بیماری به درون ساقه گیاه، روی بافت برگ یا شکوفه، توده ای خاکستری ومخملی را تشکیل می دهد. شاخه های بیمار ممکن است خشک شوند. عفونت شکوفه ها باعث افزایش ریزش میوه ها و یا بازار پسندی آنها می شود.

گل ها ممکن است میوه تشکیل نداده یا آلودگی را به میوه رسیده منتقل کنند.

عامل بیماری، نحوه انتشار و چرخه زیستی آن :

قارچ Botrytis cinera عامل بیماری کپک خاکستری می باشد.

قارچ عامل بیماری به شکل اسپور روی بافت های زنده گیاه یا روی بقایای آلوده گیاه روی خاک زندگی می کند. افزایش ناگهانی رطوبت هوا یا باران، قارچ عامل بیماری را در هوا پراکنده می کند. در این حالت ضعیف ترین باد قادر است بیماری را به شاخه های سالم گیاه برساند.

گرچه قارچ عامل بیماری در درجه حرارت بین 0 تا 28 درجه سانتی گراد می تواند ایجاد آلودگی کند اما در رطوبت بالای 92%، دامنه درجه حرارت خطرناک برای شیوع بیماری بین 2-15 درجه سانتی گراد می باشد. در چنین شرایطی قارچ بعد از 14 ساعت ایجاد عفونت می کند.

هوای خشک و دماهای بالاتر فعالیت قارچ را متوقف می کند.

راه های پیشگیری و کنترل بیماری :

سم پاشی با بردوفیکس 10 در هزار قبل از شروع بارندگی یا مه و در صورت بارش های مکرر

سم پاشی با بردفیکس 10 در هزار پس از هرس درزمستان

سم پاشی با بردوفیکس 5 در هزار بعد از ریزش گلبرگ ها و هنگام تشکیل میوه

سم پاشی با بردوفیکس 10 در هزار قبل از برداشت محصول از شیوع بیماری در انبار جلوگیری می کند.