پوسیدگی خاکستری

Gray mold

 علائم بیماری:

این بیماری ازمهمترین بیماری های خوشه های انگور درسراسر دنیاست.علائم بیماری روی همه اندام های هوایی و بخصوص دم خوشه و خوشه انگور بروز پیدا می کند .

درخت انگور نزدیک برداشت نسبت به بیماری حساس تر است. در انتهای بهار و قبل از گلدهی در حاشیه برگ ها یا روی رگبرگ های اصلی لکه های نامنظم ، بزرگ به رنگ قرمز مایل به قهوه ای ایجاد می شود که به مرور نکروز شده و خشک می شوند. تحت شرایط رطوبی ممکن است روی لکه ها ، گرد خاکستری رنگی که همان قارچ عامل بیماری است تشکیل شود.در صورت وقوع آلودگی در ابتدای بهار ، جوانه ها و ساقه های تازه روئیده قهوه ای شده و به مرور خشک می شوند .

درصورت شدید بودن بیماری در دوره گلدهی، خوشه گل خشک شده و می افتد. عامل بیماری روی ساقه مو زخم های قهوه ای رنگی که به مرور سیاه رنگ می شوند به وجود می آورد. در انتهای تابستان این زخم هاکل سطح گیاه را در برگرفته ، ساقه خشک شده و خوشه می افتد.

آلودگی روی خوشه های انگور به وضوح قابل رویت است. در خوشه های به هم فشرده، آلودگی شدیدتر است. در هوای خشک حبه های آلوده خشک می شوند ولی در صورت مرطوب بودن هوا، حبه ها نرم شده و آبکی می شوند . انگورهای سفید به رنگ قهوه ای و انگورهای بنفش به رنگ قرمز درمی آیند. رطوبت باعث پوشیده شدن سطح حبه ها با لایه خاکستری از قارچ عامل بیماری می شود. درهنگام بارش باران روند توسعه بیماری سریع تر شده و امکان ایجاد آلودگی های ثانویه بیشتر می شود.

عامل بیماری، نحوه انتشار و چرخه زیستی آن :

قارچ Botrytis cinerea عامل این بیماری می باشد.

قارچ عامل بیماری بر روی شاخه های آلوده که رشد کندی دارند زمستان گذرانی می کند. با آغاز بهار و وجود رطوبت کافی میسلیوم های بیشماری تولید می کند که توسط باد و باران منتشرشده و باعث آلوده شدن برگ ها و ساقه های جوان می شوند.

راههای پیشگیری و کنترل بیماری :

  • کاشت ارقام مقاوم و ارقامی که خوشه های بهم فشرده نداشته باشند.
  • هرس اندام های سبز یا شاخه و برگ هایی که مانع جریان داشتن هوا می شوند.
  • هرس برگ هایی که با خوشه در تماس هستند.
  • سم پاشی با بردوفیکس به شرح زیر :

 5درهزار هنگام ریزش گلبرگ ها

 5درهزار هنگام تشکیل غوره ها

 5درهزار هنگام شیرین شدن غوره ها

 5درهزارسه هفته قبل از برداشت محصول