لکه سیاه انار

Pomegranate black spot

بیماری گیاهی لکه سیاه انار یا لکه آلترناریایی میوه، باعث آلودگی میوه و برگ های درخت انار می شود. این بیماری برخلاف بیماری پوسیدگی میوه (قلب سیاه)، باعث آسیب به بافت سطحی میوه می شود.

علائم بیماری لکه سیاه انار:

نشانه های ابتدایی بیماری گیاهی لکه سیاه انار روی میوه، شامل نقاط مدور، قهوه ای یا آجری رنگ، کوچک با اندازه حدودی یک الی سه میلی متر می باشد. با بزرگتر شدن اندازه لکه ها، هاله ای باریک به دورشان ایجاد شده و با پیوستن به یکدیگر موجب پوسیدگی سطحی میوه می شوند. به طور معمول این بیماری تاثیری در بافت های داخلی میوه ندارد، اما پوست میوه های آلوده تغییر رنگ داده و بازارپسندی خود را از دست می دهند. لکه های ایجاد شده روی برگ ها در مقایسه با علائم آلودگی روی میوه، دارای رنگی تیره و بیضوی تر می باشند. لکه های برگی دارای سطحی صاف بوده و به سمت نوک برگ پیشروی می کنند. برگ های آلوده به آهستگی زرد شده و از شاخه ها جدا می شوند.

عامل بیماری، نحوه انتشار و چرخه زیستی لکه سیاه انار:

عامل بیماری گیاهی لکه سیاه انار، قارچ Alternaria alternata می باشد. گونه ی دیگری از این قارچ، باعث ایجاد بیماری پوسیدگی داخلی میوه (قلب سیاه انار) می گردد. باد نقش فروانی در پراکندگی عامل بیماری دارد. زمستان گذرانی عامل بیماری، روی بافت های آلوده سطح میوه و برگ های ریخته شده در سطح باغ صورت می گیرد.

راه های پیشگیری و کنترل بیماری لکه سیاه انار:

  • جمع آوری تمام بقایای آلوده و سوزاندن آن ها
  • اجتناب از آبیاری نامنظم
  • استفاده از ارقام مقاوم به بیماری
  • سم پاشی با بردوفیکس به شرح زیر:

- سم پاشی با بردوفیکس 10 در هزار پس از ریزش 70 درصد برگ ها در پاییز

- سم پاشی با بردوفیکس 10 در هزار پس از هرس زمستانه

- سم پاشی با بردوفیکس 5 در هزار هنگام تورم جوانه ها

- سم پاشی با بردوفیکس 5 در هزار بعد از ریزش گلبرگ ها