آنتراکنوز زیتون

Olive anthracnose

عامل بیماری آنتراکنوز زیتون یا بیماری ذغالی زیتون، روی بسیاری از محصولات کشاورزی ایجاد آلودگی می کند. آنتراکنوز یک بیماری مخرب روی زیتون بوده و کنترل آن موجب کنترل بیماری لکه طاووسی زیتون نیز می گردد.

علائم بیماری:

آلودگي اوليه می تواند بر روي قسمت های مختلف شاخ و برگ گیاه به وجود آید. ميوه ها اصلی ترین بخش برای بیماری زایی این قارچ روی درختان زیتون هستند. علائم ابتدایی آلودگی در سطح ميوه شامل فرورفتگي هاي كوچكي است كه با اندام های تکثیری قارچی پوشيده مي شوند. در ابتدا اين چروکیدگی و فرو رفتگي ها، به رنگ نارنجی مايل به كرم بوده كه با گسترش روند بیماری به رنگ قهوه اي تیره در مي آيند. اندازه اين چروکیدگی به تدريج در ميوه افزايش پيدا کرده و در نهایت تمام سطح ميوه را می پوشاند. میوه های آلوده، چروكيده و پژمرده شده و از شاخه می ریزند. در شرایط مرطوب، توده ی نارنجی رنگی از اسپورهای قهوه ای نیز در سطح میوه شکل می گیرد. ممکن است برگ هاي نزديك ميوه نیز از بين مي روند. روي اين برگ ها نقاط زرد تا قهوه اي رنگي ديده مي شود كه با هاله ای تيره احاطه شده است. با ادامه روند بیماری برگ های آلوده، کمی به صورت طولی پيچ خورده و به حالت لوله ای مانند در مي آيند.

عامل بیماری، نحوه انتشار و چرخه زیستی آن:

عامل این بیماری قارچ Colletotrichum gloeosporioides می باشد. این قارچ که در محدوده دمایی 20 الی 27 درجه سانتي گراد بهترين شرايط براي توسعه را دارد، می تواند باعث آلودگی میوه در تمام مراحل رشدی شود. میزان آلودگی در شرایط مختلفی از جمله صدمات مکانیکی، استرس های مختلف، حشرات مکنده، رسیدگی بیش از حد یا انبار شدن طولانی مدت میوه افزیش می یابد. اندام های تکثیری قارچ از راه های مختلفی مثل حشرات، باد و باران جابجا می گردند. این بیماری در زمان رسیدن میوه ها به دلیل فراهم شدن دمای مناسب بهترین شرايط را برای گسترش دارد.

راه های پیشگیری و کنترل بیماری:

  • استفاده از ارقام مقاوم و دیر رس
  • حذف علف های هرز و هرس شاخه های اضافی
  • مبارزه با حشره ناقل از جمله مگس زیتون
  • افزایش کودهای دارای کلسیم
  • استفاده از بردوفکیس به شرح زیر:

- استفاده از بردوفیکس 10 در هزار پس از ریزش 70 درصد برگ ها

- استفاده از بردوفیکس 10 در هزار قبل از تورم جوانه ها

- استفاده از بردوفیکس 5 در هزار بعد از ریزش گلبرگ ها

- استفاده از بردوفیکس 5 در هزار در زمان تشکیل میوه

- استفاده از بردوفیکس 5 در هزار در صورت وقوع تگرگ و باران شدید