سیاهک دروغی خرما

Date palm false smut

بیماری گیاهی سیاهک دروغی خرما در اکثر نخلستان ها مشاهده می شود و با اسامی دیگری همچون لکه برگی گرافیولایی، زنگ زگیلی خرما و سیاهک دروغی درخت خرما نیز شناخته می شود.

علائم بیماری سیاهک دروغی خرما:

این قارچ باعث آلودگی هر دو طرف برگچه و ساقه برگ های پایینی درخت می شود. در ابتدای بیماری جوش های زرد رنگ، در دو سمت برگ و اطراف سنبله تشکیل می شود. این جوش ها در زیر اپیدرم شکل می گیرد و در ادامه روند بیماری روی برگ های آلوده تعداد فراوانی نقاط قهوه ای یا مشکی ایجاد می شود. قطر این جوش ها به طور تقریبی 1 الی 3 میلی متر می باشد. به طور کلی شدت علائم روی درختان جوان و سطح پایینی برگ کمتر مشاهده می شود. برگ های آلوده به مرور از بین رفته و کاهش حجم برگ ها، منجر به کاهش میزان باردهی درخت می شود. نشانه های آلودگی به طور تقریبی مشابه علائم کمبود پتاسیم است، ولی کمبود پتاسیم باعث سوختگی و زردی برگ ها نیز می شود.

عامل بیماری، نحوه انتشار و چرخه زیستی سیاهک دروغی خرما:

عامل بیماری گیاهی سیاهک دروغی خرما قارچ Graphiola phoenicisمی باشدبعد از نفوذ قارچ به گیاه حدود یک سال توسعه بیماری زمان می برد. این بیماری نیاز به رطوبت بسیار بالا دارد و در صورتی که نتوان شرایط مناسبی برای مقابله با بیماری پیدا نمود، می باید به صورت یک در میان گیاه دیگری را کشت کرد تا میزان تهویه هوا در سطح نخلستان افزایش یابد.

راه های پیشگیری و کنترل بیماری سیاهک دروغی خرما:

  • استفاده از آبیاری قطره ای و کاهش رطوبت باغ
  • هرس برگ های آلوده و سوزاندن آن ها
  • استفاده از ارقام مقاوم به بیماری
  • استفاده از بردوفیکس به شرح زیر:

- سم پاشی با بردوفیکس 10 در هزار بلافاصله بعد از برداشت محصول

- سم پاشی با بردوفیکس 10 در هزار در اواخر زمستان

- سم پاشی با بردوفیکس 10 در هزار در بهار قبل از باز شدن غلاف گل آذین