سفیدک سطحی

Powdery mildew

 

این بیماری به نامهای سفیدک پودری یا حقیقی نیز شناخته می شود.

علائم بیماری:

اندام های جوان و سبز مو اعم از برگ، شاخه، پیچک، گل و میوهبه اینبیماری مبتلا می شوند. هر دو سطح برگ در تمام مراحل رشد می تواندمورد حمله بیماری قرار گیرد. روی سطح بالایی برگ لکه های سفیدیظاهر شده و به مرور روی آنها اندام های زایشی قارچ ( کنیدیفورها ) بصورت پوشش آردی ظاهر می شود.

درصورت شدت بیماری سطح زیرین برگ ها به طرف بالا لوله می شود. اگر برگ های جوان درحال رشد مورد حمله قرار گیرد، چین خورده و رشد شان متوقف می شود. برگ های آلوده در تابستان قهوه ای شده و زودتر از پاییز خزان می کنند.

   

دمبرگ و دمگل اصلی خوشه نیز در سراسر فصل رشد، به بیماری حساس هستند و اگر مورد حمله قرار گیرند ترد و شکننده می شوند.

هنگام بروز بیماری، رشد شاخه های بیمار کمتر می شود. روی سرشاخه های جوان علائم بصورت لکه های سفید ظاهرمی شود. در پاییز لکه ها به رنگ قهوه ای مایل به سیاه در می آیند. رنگ لکه ها روی شاخه های یکساله که به خواب زمستانی می روند، قهوه ای متمایل به قرمز است.

اگر خوشه ها قبل یا کمی بعد از گلدهی مورد حمله قرار گیرند، تشکیل میوه دچار اختلال شده و مقدار محصول کاهش می یابد. قارچ روی غوره ها را به صورت پودر سفید رنگی می پوشاند.

درحبه های رسیده تر ، آن قسمت از پوست حبه که آلوده به بیماری است رشد نمی کند ولی در اثر رشد مداوم قسمت سالم حبه ترک خورده و دانه نمایان می شود .

حبه های ترک خورده یا خشک می شوند یا بر اثر حمله قارچBotrytis cinerea   می پوسند.

عامل بیماری، نحوه انتشار و چرخه زیستی آن :

قارچ Uncinula nectator که اخیراً به نام Erysiphe nectstor اصلاح شده است، عامل این بیماری است.

این قارچ روی جوانه ها، شاخه های آلوده یا برگ های خزان شده پای درخت زمستان گذرانی کرده و در بهار بامساعد شدن هوا فعالیت خود را آغاز می کند.قارچ در دمای بین 6 تا 32 درجه سانتی گراد می تواند رشد کند. دمای بهینهبرای رشد قارچ20 تا 27 درجه سانتی گراد است. این قارچ در دمای بالا و نور مستقیم آفتاب نمی تواند به فعالیت خود ادامه دهد.

راه های پیشگیری و کنترل بیماری :

- هرس اندام های سبز به منظور انجام عمل تهویه و استفاده گیاه از نور کافی خورشید

- جمع آوری شاخه و برگ های آلوده و انهدام آنها

- سم پاشی با بردوفیکس به شرح زیر :

  • سم پاشی با بردوفیکس 10 در هزار پس از برداشت محصول
  • سم پاشی با بردوفیکس 10 درهزار قبل از تورم جوانه ها
  • درصورت وجود آلودگی ، سم پاشی بردوفیکس همراه با یکی از سموم گوگرد وتابل به شرح زیر:

- 5 درهزار ابتدای باز شدن جوانه ها ، هنگامیکه 4 تا 10 برگ جوان روی شاخه ها ظاهر شده باشند

- 5 درهزار پس از ریزش گلبرگ ها

- 5 در هزار 15 تا 20 روز بعد از مرحله قبل ، هنگامیکه غوره ها تازه ترش شده اند