آنتراکنوز موز

Banana anthracnose

آنتراکنوز یکی از بیماری های رایج و مهم در محصولات کشاورزی است. عامل بیماری گیاهی آنتراکنوز موز تنها باعث آسیب به این محصول می شود. این بیماری در تمام مراحل رشد و بعد از برداشت نیز باعث آسیب به موز می شود.

علائم بیماری آنتراکنوز موز:

عامل بیماری گیاهی آنتراکنوز موز به گل ها، پوست میوه و ناحیه اتصال میوه به خوشه حمله می کند. نشانه های اولیه بیماری شامل نقاط کوچک، مدور و سیاه رنگ می باشد. با گسترش آلودگی روی محصول، میوه ها سیاه شده و از حالت معمولی خارج می شوند. در صورت باقی ماندن میوه آلوده روی درختان، تمامی خوشه ها آلوده می شوند. این بیماری باعث رسیدن و سیاه شدن زودتر از موعد بعضی از قسمت های میوه می گردد. ممکن است در بعضی مواقع بافت خاکستری یا صورتی رنگ روی قسمت های آلوده تشکیل گردد. در صورت آلودگی میوه ها از ناحیه اتصال به خوشه، میوه ها پژمرده شده، از خوشه ریخته و باعث پوسیدگی تاج می شوند. به طور معمول آلودگی میوه در مراحل پایانی رشد تاثیر زیادی در بافت داخلی میوه ندارد.

عامل بیماری، نحوه انتشار و چرخه زیستی آنتراکنوز موز:

عامل بیماری گیاهی آنتراکنوز موز، قارچ Colletotrichum musae می باشد. باد، باران و حشرات باعث جابجایی عامل بیماری می شوند. شرایط آب و هوایی مرطوب و محدوده دمای 27 الی 30 درجه سانتی گراد تاثیر زیادی در رشد عامل بیماری دارد. زمستان گذرانی عامل بیماری روی میوه و بافت های آلوده روی درخت صورت می گیرد. صدمات مکانیکی به موزهای نارس یا رسیده بستر مناسبی را برای آغاز این بیماری فراهم می کند.

راه های پیشگیری و کنترل بیماری آنتراکنوز موز:

  • هرس شاخ و برگ اضافی در اوایل صبح
  • حفاظت گیاه در برابر صدمات مکانیکی
  • نگهداری محصول در سردخانه های مناسب
  • رعایت بهداشت زراعی و بسته بندی مناسب محصول
  • استفاده از بردوفیکس به شرح زیر:

- ضدعفونی ابزار هرس با نسبت 10 در هزار

- سم پاشی درختان با نسبت 10 در هزار بعد از برداشت

- سم پاشی با نسبت 5 در هزار قبل از گل دهی درخت

- سم پاشی با نسبت 5 در هزار بعد از گلدهی

- سم پاشی با نسبت 5 در هزار قبل از رسیدن میوه