لکه برگی معمولی توت فرنگی

Strawberry common leaf spot

بیماری گیاهی لکه برگی معمولی یکی از بیماری های شایع توت فرنگی به خصوص در مناطق مرطوب و در داخل گلخانه ها می باشد. بیشترین میزان علائم بیماری روی برگ ها قابل مشاهده است.

علائم بیماری لکه برگی معمولی توت فرنگی:

نشانه های ابتدایی بیماری گیاهی لکه برگی معمولی توت فرنگی در سطح بالایی برگ شامل نقاط کوچک، مدور یا حاشیه دار، به رنگ بنفش تیره و با اندازه تقریبی سه الی شش میلی متر می باشد. با گسترش بیماری، زخم ها تیره شده و مرکز لکه ها به رنگ سفید یا خاکستری تغییر می یابند. در اطراف لکه ها نیز، لایه باریک آجری رنگ شکل می گیرد. علائم بیماری روی میوه های نارس و ساقه های رونده نیز به شکل زخم های سطحی و تیره می باشد.

عامل بیماری، نحوه انتشار و چرخه زیستی لکه برگی معمولی توت فرنگی:

عامل بیماری گیاهی لکه برگی معمولی توت فرنگی، قارچ Mycosphaerella fragariae می باشد. جابجایی عامل بیماری از طریق باد و آبیاری پاششی انجام می شود. زمستان گذرانی عامل بیماری روی برگ های آلوده صورت می پذیرد. شرایط آب و هوایی مرطوب و محدوده دمای 23 الی 27 درجه سانتی گراد تاثیر زیادی در رشد عامل بیماری دارد.

راه های پیشگیری و کنترل بیماری لکه برگی معمولی توت فرنگی:

  • افزایش فاصله بین ردیف ها و بوته ها
  • استفاده از نشاهای مقاوم و عاری از بیماری
  • جمع آوری بقایای گیاهی بعد از برداشت
  • سم پاشی با بردوفیکس به شرح زیر:

- ضدعفونی بذور با بردوفیکس 10 در هزار

- ضدعفونی خاک بلافاصله بعد از کاشت با بردوفیکس 10 در هزار

- سم پاشی با بردوفیکس 5 در هزار قبل از گلدهی

- سم پاشی با بردوفیکس 5 در هزار بعد از ریزش گلبرگ ها