انبانک آلو

Plum pockets

این بیماری به نام خیارک آلو نیز نامیده می شود. این بیماری بیشتر به میوه و گاه به برگ و شاخه درخت حمله می کند.

علائم بیماری:

نشانه های بیماری روی میوه شایع تر و نمایان تر از علائم روی برگ و سرشاخه هاست. میوه های آلوده بدشکل و درازمی شوند به گونه ای که گاه طول میوه تا 10 برابر طول میوه طبیعی و سالم می رسد. داخل میوه های آلوده به شدت خالی مانده، هسته در آنها تشکیل نمی شود. در برخی موارد نیزهسته تشکیل شده ولی درون آن از نوعی بافت اسفنجی پر می شود.

دربیشتر موارد داخل میوه های عفونی خالی و پوسته خارجی آنها نازک، سخت و سیاه هستند. این میوه ها به تدریج می ریزند.

برگ ها و سرشاخه های مبتلا به این بیماری مانند بیماری پیچیدگی برگ هلو، پیچیدگی پیدا می کنند. نشانه های بیماری روی اندام های آلوده 6 تا 8 هفته پس از شکفتن جوانه های درخت آشکار می شوند.

عامل بیماری ، نحوه انتشار و چرخه زیستی آن :

عامل این بیماری قارچ Taphrina pruni می باشد.

دوره این بیماری به چرخه زندگی بیماری پیچیدگی برگ هلو بسیار شبیه است.

قارچ عامل زمستان روی فلس جوانه ها، شاخه ها و سرشاخه های آلوده به سربرده و در بهار با بارش باران شسته شده و روی جوانه های برگ قرار می گیرد. با فراهم شدن محیط مساعد جوانه زده و آلودگی شروع می شود.

در اوایل نمو جوانه ها چنانچه هوا سرد و مرطوب باشد، بیماری توسعه پیدا می کند.

ریسه های قارچ به سرعت همراه با رشد میوه به روش خاصی تکثیرشده و موجب پیدایش پر رشدی شدید و در نتیجه پفکی و بادکنکی شدن میوه می گردند.

همزمان با تشکیل انبانک و تبدیل میوه ها به کیسه های خالی کوچک، اندام های رویشی قارچ به شکل لایه ای سطحی و مخملی به رنگ خاکستری روی میوه های آلوده دیده می شوند.

راه های پیشگیری و کنترل بیماری :

  • انتخاب پایه و پیوندک سالم و ارقام مقاوم
  • جمع آوری و انهدام شاخ و برگ های آلوده
  • سم پاشی های چهارگانه دوره ای با بردوفیکس :

- سم پاشی با بردوفیکس 10 در هزار پس از ریزش 70 درصد برگ ها در پاییز

- سم پاشی با بردوفیکس 10 در هزار قبل از تورم جوانه ها

- سم پاشی با بردوفیکس 5 در هزار بعد از ریزش گلبرگ ها

- سم پاشی با بردوفیکس 5 در هزار بلافاصله بعد از تشکیل میوه

در صورت وجودآلودگی برای جلوگیری از پیشرفت بیماری، سم پاشی با بردوفیکس 5 در هزار 15 تا 20 روز بعد، در دو نوبت تکرار شود.