شانکر باکتریایی گیلاس

Cherry bacterial canker

عامل بیماری گیاهی شانکر باکتریای گیلاس، علاوه بر گیلاس باعث آسیب به درختان آلبالو و آلو نیز می شود. به طور معمول بیشترین علائم بیماری در فصل بهار قابل مشاهده است. نشانه های این بیماری روی تمام قسمت های هوایی گیاه قابل مشاهده است.

علائم بیماری شانکر باکتریایی گیلاس:

نشانه های کلی بیماری گیاهی شانکر باکتریای گیلاس روی تنه و شاخه، شامل شانکرهای طولی همراه با خروج شیره می باشد. با گسترش بیماری قسمت داخلی پوست کمی تیره شده و بوی ترشیدگی می دهد. تعداد شانکرها در کنار جوانه های برگی، بافت های گل دهنده و محل هرس درختان بیشتر می باشد. شانکر در فصل زمستان ظاهری آفتاب سوخته به تنه می دهد. این بیماری باعث تیرگی یا عدم شکوفایی غنچه ها می شود. علائم بیماری روی برگ ها به صورت زخم های پراکنده، آبسوخته، قهوه ای تیره، مدور یا نامتقارن و گاهی همراه با هاله ای زرد می باشد. نشانه های اولیه بیماری روی میوه شامل زخم های قهوه ای همراه با حاشیه آب سوخته می باشد، که به مرور عمیق و تیره می شود. در بعضی مواقع در کنار درختان آلوده، پاجوش های متعددی رشد می کند.


عامل بیماری، نحوه انتشار و چرخه زیستی شانکر باکتریایی گیلاس:

عامل این بیماری باکتری Pseudomonas syringae می باشد. زمستان گذرانی عامل بیماری در اطراف شانکرها، جوانه های تخریب شده و سیستم آوندی درختان آلوده صورت می گیرد. آبیاری پاششی و بارانی نقش فراوانی در جابجایی عامل بیماری دارد. شرایط آب و هوایی مرطوب و محدوده دمای 13 الی 18 درجه سانتی گراد تاثیر زیادی در رشد عامل بیماری دارد. درختان جوانی که در خاک های شنی کشت شده اند، حساسیت بیشتری در برابر این بیماری دارند.

راه های پیشگیری و کنترل بیماری شانکر باکتریای گیلاس:

  • تقویت درختان و جلوگیری از استرس به گیاه
  • کاشت ارقام مقاوم به بیماری
  • حفاظت گیاه در برابر سرما
  • هرس شاخه ها در ابتدای تابستان
  • استفاده از بردوفیکس به شرح زیر:

- سم پاشی با بردوفیکس 5 در هزار پس از برداشت محصول

- سم پاشی با بردوفیکس 10 در هزار پس از ریزش 70 درصد برگ ها در پاییز

- سم پاشی با بردوفیکس10 در هزار پس از هرس زمستانه

- سم پاشی با بردوفیکس 10 در هزار هنگام تورم جوانه ها

- سم پاشی با بردوفیکس 5 در هزار بعد از ریزش گلبرگ ها

- تراشیدن بافت های آلوده و رنگ کردن محل تراشیده شده و محل هرس با بردوفیکس رقیق نشده