لکه زاویه ای برگ توت فرنگی

Strawberry angular leaf spot

بیماری لکه زاویه ای توت فرنگی یکی از بیماری های شایع در مناطق مرطوب است. این بیماری باعث آسیب به قسمت های بالایی بوته های توت فرنگی به جز میوه می شود.

علائم بیماری:

اولین نشانه های بیماری شامل لکه های کوچک، نیمه شفاف و آبسوخته در سطح زیر برگ ها می باشد. در ادامه روند آلودگی و گسترش لکه ها، علائم دیگر شامل سبز تیره شدن لکه ها و ترشح مایع باکتریایی قابل مشاهده است. در نهایت با توسعه کامل بیماری لکه ها آجری شده و حاشیه ای زرد در اطراف آن ها ایجاد می شود. در بعضی مواقع می توان علائم سوختگی بافت ها را روی غلاف گل نیز مشاهده نمود. این بیماری تاثیر مستقیمی روی میوه ها ندارد ولی کاهش فتوسنتز باعث کاهش محصول می شود.

عامل بیماری، نحوه انتشار و چرخه زیستی آن:

عامل این بیماری باکتری Xanthomonas fragariae می باشد. زمستان گذرانی این باکتری در بقایای گیاهی موجود در سطح خاک صورت می گیرد. آبیاری پاششی و باران همراه با باد تاثیر زیادی در جابجایی عامل بیماری زا دارد. شرایط آب و هوایی مرطوب و محدوده دمای 20 الی 25 درجه سانتی گراد تاثیر زیادی در رشد عامل بیماری دارد.

راه های پیشگیری و کنترل بیماری:

  • استفاده از پایه های سالم
  • تناوب زراعی با گیاهان غیر میزبان
  • اجتناب از آبیاری پاششی
  • افزایش فاصله بین بوته ها برای تهویه مناسب
  • سم پاشی با بردوفیکس به شرح زیر:

- ضدعفونی بذور با بردوفیکس 10 در هزار

- ضدعفونی خاک بلافاصله بعد از کاشت با بردوفیکس 10 در هزار

- سم پاشی با بردوفیکس 5 در هزار قبل از گلدهی

- سم پاشی با بردوفیکس 5 در هزار بعد از ریزش گلبرگ ها