بلایت آلترناریایی

Pistachio Alternaria blight

علائم بیماری:

شروع آلودگی در ابتدای فصل بهار، بدون بروز علامت است. علائم در اواسط تابستان گسترش پیدا می کند.

روی برگ، زخم های گرد یا زاویه دار به رنگ قهوه ای تا سیاه ایجاد می شوند که به تدریج بزرگ و با هم ادغام شده و ناحیه نکروز شده ای را بوجود می آورند.

در انتهای فصل، قارچ عامل بیماری در وسط زخم ها شروع به تولید اسپور می کند. عفونت های شدید موجب ریزش زود هنگام برگ و ضعف گیاه می شوند.

لکه های روی میوه که ممکن است با حاشیه قرمز- بنفش احاطه شده باشند، روی میوه های نارس ایجاد می شود.

لکه ها به مرور بزرگ شده و باهم ادغام می شوند تا کل میوه سیاه می شود. آلودگی میوه باعث کاهش کیفیت وحجم محصول می شود.

عامل بیماری، نحوه انتشار و چرخه زیستی آن:

قارچ عامل بیماری Alternaria alternate است. بیماری اغلب در باغ هایی که رطوبت در آنها زیاد است بروز پیدا می کند. اولین علائم بیماری در اواخر تابستان و گسترش آلودگی در اوایل پاییز رخ می دهد.

میوه های آفتاب سوخته، حساسیت بیشتری در برابر بیماری دارند.

راه های پیشگیری و کنترل بیماری :

  • هرس زمستانی برای ایجاد جریان هوا در بین شاخ و برگ درختان
  • هرس علف های هرز بلند و متراکم سطح زمین برای کاهش سطح رطوبت
  • تنظیم برنامه آبیاری از انتهای تابستان تا زمان برداشت محصول به نحوی که رطوبت زیادی در سطح خاک باقی نماند
  • سم پاشی با بردوفیکس به شرح زیر :

- سم پاشی با بردوفیکس 10 در هزار پس از ریزش 70 درصد برگ ها در پاییز

- سم پاشی با بردوفیکس 10 در هزار قبل از تورم جوانه ها

- سم پاشی با بردوفیکس 5 در هزار بعد از ریزش گلبرگ ها

- سم پاشی با بردوفیکس 5 در هزار بعد از تشکیل میوه

- سم پاشی با بردوفیکس 5 در هزار انتهای تابستان