آنتراکنوز انار

Pomegranate anthracnose

بیماری آنتراکنوز بر روی طیف وسیعی از محصولات کشاورزی ایجاد آلودگی می نماید. این بیماری باعث تخریب میوه های انار قبل و بعد از برداشت محصول می گردد.

علائم بیماری:

این بیماری بر روی میوه های نارس و یا آماده برداشت، باعث تشکیل نقاط تیره و مدور می شوند. در صورت فراهم بودن شرایط رشدی، این لکه ها به صورت نامنظم تمام سطح میوه را در بر گرفته و باعث سیاه یا آفتاب سوخته شدن انار می شود. قسمت های آفتاب سوخته و سیاه رنگ به راحتی ترک می خورند. علائم ابتدایی بیماری بر روی برگ به شکل نقاط منظم یا نامنظم، قهوه ای رنگ و همراه با هاله ای زرد رنگ می باشد. با گسترش بیماری برگ ها خشک شده و از شاخه جدا می شوند. آلوده شدن غنچه ها در مراحل ابتدایی شکوفه دهی نیز باعث سیاه شدن آن ها می شود.

عامل بیماری، نحوه انتشار و چرخه زیستی آن:

عامل بیماری، قارچ Colletotrichum gloeosporioides می باشد. سرعت گسترش بیماری در شرایط مرطوب و بازه دمایی 20 الی 27 درجه سانتی گراد به بالاترین میزان خود می رسد. زمستان گذرانی عامل بیماری بر روی برگ ها و میوه های آلوده صورت می گیرد. باد و باران نقش زیادی در جابجایی عامل بیماری دارد.

راه های پیشگیری و کنترل بیماری:

  • عدم کشت در مجاورت دیگر گیاهان میزبان
  • جمع آوری تمامی برگ ها و میوه های آلوده
  • هرس شاخه های آلوده و سوزاندن آن ها
  • استفاده از ارقام مقاوم
  • استفاده از بردوفکیس به شرح زیر:

- سم پاشی با بردوفیکس 10 در هزار پس از ریزش 70 درصد برگ ها در پاییز

- سم پاشی با بردوفیکس 10 در هزار پس از هرس زمستانه

- سم پاشی با بردوفیکس 5 در هزار هنگام تورم جوانه ها

- سم پاشی با بردوفیکس 5 در هزار بعد از ریزش گلبرگ ها