آنتراکنوز توت فرنگی

Strawberry anthracnose

آنتراکنوز یکی از بیماری های شایع روی توت فرنگی است و باعث آسیب به قسمت های هوایی بوته می شود.

علائم بیماری:

بارزترین علائم بیماری آنتراکنوز توت فرنگی روی ساقه و میوه قابل مشاهده است. نشانه های بیماری روی برگ شامل زخم های پراکنده، قهوه ای یا سیاه در نوک برگ می باشد. گسترش زخم و پوسیدگی های سیاه روی غنچه و ناحیه دمگل باعث تولید میوه های کوچک و بدشکل می شود. نشانه های آلودگی روی میوه های قرمز به شکل نقاط مدور، قهوه ای و آبسوخته می باشد. این بیماری باعث ایجاد زخم های مدور، قهوه ای تیره یا مشکی روی ریشه هوایی، ساقه و برگچه ها نیز می شود. بوته های آلوده زرد شده، از رشد بازمانده و در نهایت پژمرده می شوند. علائم دیگر بیماری شامل آجری شدن بافت داخلی طوقه و پژمردگی عمومی بوته می باشد.

عامل بیماری، نحوه انتشار و چرخه زیستی آن:

عامل بیماری قارچ Colletotrichum acutatum می باشد. جابجایی عامل بیماری از طریق خاک و آبیاری پاششی صورت می گیرد. زمستان گذرانی این قارچ در داخل خاک و به مدت کمتر از یک سال می باشد. شرایط آب و هوایی مرطوب و دمای 27 درجه سانتی گراد تاثیر زیادی در رشد عامل بیماری دارد.

راه های پیشگیری و کنترل بیماری:

  • آفتاب دهی خاک
  • تناوب زراعی با محصولات غیر میزبان
  • اجتناب از مصرف بیش از اندازه کودهای نیتروژنی
  • حذف علف های هرز اطراف بوته به خصوص ماشک و علف مرغ
  • سم پاشی با بردوفیکس به شرح زیر:

- ضدعفونی بذور با بردوفیکس 10 در هزار

- ضدعفونی خاک بلافاصله بعد از کاشت با بردوفیکس 10 در هزار

- سم پاشی با بردوفیکس 5 در هزار قبل از گلدهی

- سم پاشی با بردوفیکس 5 در هزار بعد از ریزش گلبرگ ها