زنگ انجیر

Fig rust

عامل بیماری گیاهی زنگ انجیر توانایی آلودگی توت، شاه توت و انجیر را دارا می باشد. برگ های جدید بیشترین حساسیت را نسبت به عامل این بیماری دارند.

علائم بیماری زنگ انجیر:

علائم اولیه بیماری گیاهی زنگ انجیر روی سطح بالایی برگ، شامل نقاط کوچک و متمایل به زرد می باشد. در ادامه روند بیماری تعداد و اندازه لکه ها گسترش یافته و به رنگ آجری در می آیند. به طور معمول در اطراف لکه های نارنجی، حاشیه باریک قرمز رنگ نیز قابل مشاهده است. نشانه های بیماری در سطح پایینی برگ شامل لکه های آجری و کمی برآمده می باشد. آلودگی شدید درختان باعث زرد و خشک شدن برگ ها می شود. در بعضی مواقع لکه های کوچک آجری رنگ روی میوه نیز مشاهده می شود.

عامل بیماری، نحوه انتشار و چرخه زیستی زنگ انجیر:

عامل بیماری گیاهی زنگ انجیر قارچ Cerotelium fici می باشد. زمستان گذرانی عامل بیماری روی برگ های آلوده ی سطح خاک صورت می گیرد. شرایط آب و هوایی مرطوب و محدوده دمای 18 الی 25 درجه سانتی گراد تاثیر زیادی در رشد عامل بیماری دارد. جابجایی عامل بیماری توسط باران و آبیاری پاششی صورت می گیرد.

راه های پیشگیری و کنترل بیماری زنگ انجیر:

  • اجتناب از آبیاری بارانی
  • هرس و افزایش تهویه مناسب درختان
  • کوددهی و تغذیه مناسب درخت
  • جمع آوری و سوزاندن برگ های آلوده
  • استفاده از بردوفیکس به شرح زیر:

- سم پاشی با بردوفیکس 10 در هزار پس از ریزش 70 درصد برگ ها در پاییز

- سم پاشی با بردوفیکس 10 در هزار پس از هرس زمستانه

- سم پاشی با بردوفیکس 5 در هزار هنگام تورم جوانه ها

- سم پاشی با بردوفیکس 5 در هزار هنگام تشکیل میوه