سفیدک سطحی زرشک

Barberry powdery mildew

عامل قارچی بیماری گیاهی سفیدک سطحی زرشک باعث آسیب به بوته های زرشک و ماهونیا می شود.

علائم بیماری سفیدک سطحی زرشک:

قارچ عامل بیماری گیاهی سفیدک سطحی زرشک باعث ایجاد بافت های پودری سفید رنگ روی ساقه و برگ بوته های زرشک می شود. با گسترش بیماری، بافت های سفید رنگ روی برگ ها را می پوشاند. برگ های آلوده از حالت طبیعی خارج شده، به زرد و قهوه ای تغییر رنگ داده و از بوته می ریزند. ریزش برگ ها منجر بخه ضعف عمومی بوته و در نتیجه کاهش محصول می شود.

عامل بیماری، نحوه انتشار و چرخه زیستی سفیدک سطحی زرشک:

عامل بیماری گیاهی سفیدک سطحی زرشک، قارچ Microsphaera berberidisمی باشد. شرایط آب و هوایی بسیار مرطوب و محدوده دمای 27 الی 30 درجه سانتی گراد تاثیر زیادی در رشد عامل بیماری دارد. باد و قطرات آب باعث انتشار بیماری می شوند. این بیماری بر روی بوته هایی که در سایه قرار گرفته اند و یا به صورت متراکم کشت شده اند بیشتر مشاهده می شود. زمستان گذرانی عامل بیماری در کنار جوانه ها و شاخه های آلوده روی بوته صورت می گیرد.

راه های پیشگیری و کنترل بیماری سفیدک سطحی زرشک:

  • کشت با فاصله مناسب بوته ها از یکدیگر
  • کاشت بوته ها در زمین های آفتاب گیر
  • هرس و جمع آوری بافت های آلوده
  • آبیاری قطره ای بوته ها
  • استفاده از بردوفیکس به شرح زیر:

- سم پاشی با بردوفیکس 10 در هزار پس از ریزش 70 درصد برگ ها در پاییز

- سم پاشی با بردوفیکس 10 در هزار قبل از تشکیل میوه