پوسیدگی فیتوفتورایی طوقه و ریشه کیوی

Kiwi fruit phytophthora crown and root rot

بیماری گیاهی پوسیدگی فیتوفتورایی طوقه و ریشه یکی از مهمترین بیماری های پوسیدگی ریشه ای، به خصوص در خاک های اشباع است. گونه های مختلف این بیماری نه تنها بر روی کیوی بلکه روی بسیاری از گیاهان و علف های هرز نیز ایجاد آلودگی می کنند.

علائم بیماری پوسیدگی فیتوفتورایی طوقه و ریشه کیوی:

در مراحل اولیه بیماری گیاهی  طوقه و ریشه، لایه سطحی پوست، سالم به نظر می آید ولی با ایجاد برش در بافت سطحی ریشه و طوقه درختان آلوده، به راحتی می توان علائم پوسیدگی را ملاحظه نمود. این علائم روی ریشه و طوقه به صورت نواحی مرطوب و پوسیده به رنگ قهوه ای متمایل به قرمز مشاهده می شود. علائم ثانویه که به طور معمول در بهار قابل مشاهده هستند شامل کاهش رشد انتهای شاخه، ریزش شکوفه، کوچکی برگ ها و ضعف عمومی گیاه است. با ادامه روند بیماری ممکن است علائم دیگری مثل برنزی شدن برگ های کوچک، بدشکلی شاخه های باریک، آفتاب سوختگی میوه ها و حتی نابودی گیاه رخ دهد. درختان بسته به شرایط تغذیه ای ممکن است در طول 3 الی 10 سال بعد از آلودگی خشک شوند.

عامل بیماری، نحوه انتشار و چرخه زیستی پوسیدگی فیتوفتورایی طوقه و ریشه کیوی:

عامل بیماری گیاهی پوسیدگی فیتوفتورای طوقه و ریشه گونه های مختلفی از قارچ Phytophthoraمی باشد. زمستان گذرانی عامل بیماری در بقایای آلوده به جای مانده از کشت قبل داخل خاک است و می تواند از طریق آب آبیاری، ادوات کشاورزی و گیاهان آلوده منتقل شود. شرایط مرطوب و دمای بین 15 تا 23 درجه سانتی گراد شدت بیماری را افزایش می دهد. ضعیف بودن زه کش خاک و آبیاری غرقابی به گسترش بیماری کمک می کند. پوسیدگی گیاه در درختانی که در پایین و نزدیک به سطح زمین پیوند شده اند، شایع تر است.

راه های پیشگیری و کنترل بیماری پوسیدگی فیتوفتورایی طوقه و ریشه کیوی:

  • کاشت ارقام مقاوم به بیماری
  • استفاده از آبیاری قطره ای
  • ایجاد زه کش مناسب برای خروج آب و سبک کردن خاک
  • ضدعفونی ابزار هرس با بردوفیکس رقیق نشده
  • تراشیدن بافت های آلوده و سوزاندن آن ها و رنگ کردن بافت سالم گیاه با بردوفیکس رقیق نشده
  • فروبردن ریشه نهال ها در محلول بردوفیکس با نسبت 10 در هزار
  • ضدعفونی خاک بوسیله آبیاری درختان با بردوفیکس 10 در هزار و بیل زدن خاک
  • محلول پاشی کل گیاه با بردوفیکس 5 در هزار