پوسیدگی میوه خرما

Date palm fruit rot

بیماری گیاهی پوسیدگی میوه خرما قبل از برداشت، باعث کاهش کیفیت محصول می شود. غالبا پوسیدگی میوه توسط چند گونه قارچی و به صورت همزمان ایجاد می شود.

علائم بیماری پوسیدگی میوه خرما:

بیماری گیاهی پوسیدگی میوه خرما به دو شکل مختلف مشاهده می شود. در حالت اول علائم بیماری به صورت پوسیدگی نقطه ای، به شکل مدور، از یک سمت میوه، به رنگ قهوه ای تیره یا سیاه ایجاد می شود. اندازه لکه ها بر اساس میزان رسیدگی میوه ها، در حدود یک الی دو سانتی متر بوده و ممکن است در هر ناحیه از میوه به وجود آید. شکل دیگر پوسیدگی در ناحیه اتصال میوه به دمگل و به شکل پوسیدگی نرم، نامتقارن همراه با توده کرکی سیاه رنگ می باشد. آلودگی اندک داخل میوه ها به طور معمول قابل مشاهده نمی باشد، اما باعث کاهش کیفیت میوه های بسته بندی شده می گردد.

عامل بیماری، نحوه انتشار و چرخه زیستی پوسیدگی میوه خرما:

بیماری گیاهی پوسیدگی میوه خرما به طور میانگین حدود 10 الی 15 درصد از محصول را از بین می برد. گونه های مختلف قارچی از جمله Alternaria ، Helminthosporium ، Macrosporium و Penicilliumباعث ایجاد پوسیدگی یا لهیدگی شده و قارچ Aspergillusباعث پوسیدگی میوه از ناحیه اتصال به دمبرگ می شود. این قارچ ها با کوچکترین آسیب دیدگی میوه وارد بافت آن شده و با رطوبت اندک روی سطح آن گسترش می یابند. آب های راکد، علف های هرز و کشت های متراکمی که باعث افزایش رطوبت د رمنطقه می شود، محیط مناسبی را برای آغاز آلودگی فراهم می کنند. در زمانی که رطوبت بسیار بالا باشد قارچ Aspergillus بدون نیاز به آسیب مکانیکی هم باعث آلودگی میوه می شود.

راه های پیشگیری و کنترل بیماری پوسیدگی میوه خرما:

  • بستن شاخه های مثمر قبل از مرحله رسیدگی میوه ها ( مرحله خلال، خارک) برای افزایش تهویه
  • هرس قسمت های مرکزی نخل
  • پوشش کاغذی برای حفاظت شاخه ها در برابر باران
  • استفاده از بردوفیکس به شرح زیر:

- سم پاشی با بردوفیکس 10 در هزار بلافاصله بعد از برداشت محصول

- سم پاشی با بردوفیکس 10 در هزار در اواخر زمستان

- سم پاشی با بردوفیکس 10 در هزار در بهار قبل از باز شدن غلاف گل آذین