پوسیدگی ریشه توت فرنگی

Strawberry root rot

بیماری پوسیدگی ریشه توت فرنگی یا مغز قرمزی ریشه یکی از بیماری های مهم در مناطق سرد و مرطوب می باشد. عامل بیماری پوسیدگی ریشه توت فرنگی تنها باعث آسیب به ریشه های توت فرنگی و تمشک می شود و روی محصولات دیگر تاثیر ندارد.

علائم بیماری:

علائم کلی این بیماری شامل ضعف عمومی و کاهش رشد بوته های توت فرنگی می باشد. برگ های جدید بوته های آلوده کوچک مانده، رشد شاخه های رونده محدود شده و میزان محصول کاهش پیدا می کند. برگ های قدیمی پژمرده شده و ممکن است تغییر رنگ جزئی به زرد یا نارنجی نیز مشاهده گردد. مغز ریشه های آلوده، پوسیده و آجری رنگ شده که با گسترش بیماری، این تغییر رنگ به سمت طوقه پیشروی می کند.

عامل بیماری، نحوه انتشار و چرخه زیستی آن:

عامل بیماری قارچ Phytophthora fragariae می باشد. ریشه ی گیاهان جوان در برابر عامل بیماری زا دارای حساسیت بیشتری هستند. خاک های فشرده، شرایط آب و هوایی مرطوب و محدوده دمای 10 الی 17 درجه سانتی گراد تاثیر زیادی در رشد عامل بیماری دارد.زمستان گذرانی عامل بیماری به مدت چند سال روی بقایای ریشه می باشد. آب آبیاری و خاک همراه ادوات کشاورزی باعث جابجایی قارچ به محیط های عاری از بیماری می گردد.

راه های پیشگیری و کنترل بیماری:

  • استفاده از نشاهای عاری از بیماری
  • اجتناب از کاشت در زمین های دارای سابقه آلودگی
  • افزایش زهکش خاک
  • آفتاب دهی خاک
  • سم پاشی با بردوفیکس به شرح زیر:

- ضدعفونی بذور با بردوفیکس 10 در هزار

- ضدعفونی خاک بلافاصله بعد از کاشت با بردوفیکس 10 در هزار

- سم پاشی با بردوفیکس 5 در هزار قبل از گلدهی

- سم پاشی با بردوفیکس 5 در هزار بعد از ریزش گلبرگ ها