لکه برگی توت

 (Mullberry leaf spot)

عامل قارچی لکه برگی توت باعث آلودگی درختان توت و شاتوت می شود. شرایط بارانی و باغ های متراکم تاثیر فراوانی در گسترش عامل بیماری دارد.

علائم بیماری:

علائم اولیه بیماری روی هر دو سمت برگ شامل نقاط کوچک، قهوه ای و به شکل مدور یا نامنظم می باشد. در ادامه روند بیماری لکه ها بزرگتر شده و هاله ای رنگ پریده در اطراف هر لکه شکل می گیرد. در نهایت بافت های تیره و خشک از سطح برگ جدا شده و باعث ایجاد ظاهر غربالی روی برگ می شود. برگ های به شدت آلوده زرد شده و قبل از رشد کامل به زمین می ریزند. این بیماری بر روی درختانی که در سایه قرار دارند و مسن تر هستند شایع تر است.

عامل بیماری، نحوه انتشار و چرخه زیستی آن:

عامل بیماری قارچ Cercospora moricolaمی باشد. باد و باران نقش زیادی در جابجایی و توسعه عامل بیماری دارد. شرایط آب و هوایی مرطوب و محدوده دمای 22 الی 26 درجه سانتی گراد تاثیر زیادی در رشد عامل بیماری دارد. کاشت متراکم درختان باعث افزایش گسترش بیماری می گردد. زمستان گذرانی عامل بیماری روی برگ های ریخته شده در سطح باغ صورت می گیرد.

راه های پیشگیری و کنترل بیماری:

  • استفاده از ارقام مقاوم
  • هرس و جمع آوری بخش های آلوده
  • کاهش رطوبت از طریق افزایش تهویه بین درختان
  • استفاده از بردوفیکس به شرح زیر:

- سم پاشی با بردوفیکس 10 در هزار پس از ریزش 70 درصد برگ ها در پاییز

- سم پاشی با بردوفیکس 10 در هزار هنگام تورم جوانه ها

- سم پاشی با بردوفیکس 5 در هزار هنگام تشکیل میوه