سفیدک داخلی

Downy mildew

 

این بیماری به نامهای سفیدک کرکی یا دروغین نیز شناخته می شود.

علائم بیماری :

علائم بیماری ابتدا روی سطح فوقانی برگ بصورت لکه هایی به رنگ زرد کم رنگ با ظاهری روغنی، بدون حاشیه دیده میشود.درسطح زیرین همین نقاط، اسپورهای قارچ به صورت کرک های خاکستری یا سفید، ظریف و متراکم تشکیل می گردد.لکه ها به تدریج به هم پیوسته و سطح وسیعی از برگ خشک و نکروزه شده و به رنگ قهوه ای درمی آید.آلودگی برگها مهمترین منبع عفونت حبه ها می باشد. برگهای شدیداً آلوده، خزان میکنند.

انتهای سرشاخه های آلوده، ضخیم و خمیده شده و بر اثر اسپورافشانی به رنگ سفید درآمده، سرانجام قهوه ای شده می خشکند. علائم مشابهی روی دمبرگ ، پیچک و گل آذین جوان هم دیده می شود. اگرعامل بیماری درآغاز تشکیل این اندام ها حمله کند، رشد آنها متوقف شده، نهایتاً به رنگ قهوه ای درآمده، خشک شده و می افتند.

حبه های جوان نسبت به بیماری بسیارحساس هستند و ممکن استدرموقع تشکیل خوشه یا کمی بعد از آن مورد حمله قارچ قرارگیرند. قارچ روی غوره های جوان، پوششی کرک مانند ایجاد می کند. به مرور غوره ها به رنگ قهوه ای درآمده و می ریزند.

گرچه حساسیت حبه های انگور نسبت به بیماری با افزایش سن و نزدیک شدن به زمان برداشت کمتر می شود، ولی چنانچه در این زمان قارچ به درون آنها نفوذ پیدا کند، حبه ها چروکیده و کشمشی شده و به رنگ قهوه ای درمی آیند.

عامل بیماری، نحوه انتشار و چرخه زیستی آن :

قارچ Plasmopara viticola عامل این بیماری است.قارچ عامل بیماری در داخل برگ های مرده، میوه ها وشاخه های خشک شده و بستر تاکستان زمستان گذرانی می کند و تا 5 سال یا بیشتر هم می تواند زنده بماند. به محض شروع فعالیت جوانه ها در بهار، عامل بیماری نیز فعالیت خود را از سرگرفته و به سرعت سطح اندام های سبز را می پوشاند. بیماری بوسیله باران منتشر می شود. آلودگی اولیه زمانی روی می دهد که دمای هوا از 10 درجه سانتی گراد بالاتر بوده و درطول 24 ساعت حداقل 10 میلیمترباران باریده باشد.

آلودگی ثانویه در شب های گرمی رخ می دهد که دما بالای 13 درجه سانتی گراد و رطوبت بالای 98% بوده و برگ ها تا صبح 2 تا 3 ساعت مرطوب مانده باشند.

راه های پیشگیری و کنترل بیماری :

- زهکشی تاکستان ها به منظور پیشگیری از جمع شدن آب راکد و کاهش رطوبت

- جمع آوری، زیرخاک کردن یا سوزاندن برگ ها در انتهای فصل

- هرس سرشاخه های آلوده و انهدام آنها

- هرس اندام های سبز نزدیک به زمین

- سم پاشی با بردوفیکس به شرح زیر :

  • سم پاشی با بردوفیکس 10 در هزار پس از برداشت محصول
  • سم پاشی با بردوفیکس 10 درهزار قبل از تورم جوانه ها
  • در صورت مساعد بودن شرایط محیطی مناسب برای رشد قارچ ( دمای مطلوب، رطوبت بالا، وجود مه یا شبنم)، تکرار سم پاشی با بردوفیکس 5 در هزار بعد از گلدهی هر 10 روز یکبارتا برطرف شدن عوامل مساعد ضروری است