سفیدک پودری انبه

Mango powdery mildew

سفیدک پودری یکی از بیماری های رایج محصولات کشاورزی است، ولی عامل بیماری سفیدک پودری انبه تنها باعث آسیب به درخت انبه می شود. بیشترین میزان خسارت را می توان در زمان رشد گل آذین هاذینبآ و هنگام رسیدن میوه مشاهده نمود.

علائم بیماری سفیدک پودری انبه:

علامت بارز بیماری گیاهی سفیدک پودری انبه روی برگ، گل و میوه شامل بافت پودری سفید یا خاکستری می باشد، که به مرور اندام های زیر این پوشش قهوه ای می شوند. اولین نشانه های بیماری روی شکوفه ها و گل آذین قابل مشاهده است. شکوفه های آلوده باز نشده و از شاخه می ریزند. این بیماری باعث خارج شدن شاخه ها از حالت طبیعی نیز می شود. نشانه های بیماری روی میوه شامل رشد بافت پودری روی سطح میوه، بازماندن از رشد و ریزش از درخت می باشد. در بعضی مواقع که شدت بیماری بالا باشد، بافت های بنفش یا قهوه ای رنگ روی سطح پوست میوه تشکیل می شود. این بیماری باعث تغییر رنگ برگ ها به سبز تیره یا قهوه ای و تشکیل بافت خاکستری روی آن ها می شود.

عامل بیماری، نحوه انتشار و چرخه زیستی سفیدک پودری انبه:

عامل بیماری گیاهی سفیدک پودری انبه، قارچ Oidium mangiferae می باشد. شرایط آب و هوایی مرطوب و محدوده دمای 20 الی 25 درجه سانتی گراد تاثیر زیادی در رشد عامل بیماری دارد. زمستان گذرانی عامل بیماری روی بقایای گیاهی آلوده صورت می پذیرد. باد نقش اساسی در جابجایی عامل بیماری دارد. به طور معمول برگ های جوان و گل آذین ها حساسیت بیشتری نسبت به بیماری دارند.

راه های پیشگیری و کنترل بیماری سفیدک پودری انبه:

  • جمع آوری و سوزاندن بقایای گیاهی
  • کاشت ارقام مقاوم به بیماری
  • استفاده از کودهای دارای پتاسیم
  • استفاده از بردوفیکس به شرح زیر:

- سم پاشی درختان با نسبت 10 در هزار بعد از هرس در زمستان

- سم پاشی با نسبت 5 در هزار قبل از گلدهی درخت

- سم پاشی با نسبت 5 در هزار بعد از گلدهی

- سم پاشی با نسبت 5 در هزار قبل از رسیدن میوه