زنگ زرشک

Barberry rust

گونه های قارچی عامل بیماری گیاهی زنگ زرشک، به طور معمول خسارت محدودی روی بوته های زرشک دارند، اما از آنجایی که این محصول نقش واسط در انتقال عامل بیماری به گندم و جو را دارد، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

علائم بیماری زنگ زرشک:

علائم بیماری گیاهی زنگ زرشک در ابتدا به صورت تاول های زرد، نارنجی یا قهوه ای روی سطح برگ مشاهده می شود. با گسترش بیماری برگ های آلوده زرد یا قهوه ای شده و قبل از رشد کامل از شاخه می ریزند. نشانه های بیماری روی میوه شامل لکه های کوچک و نارنجی رنگ می باشد. در مراحل بعدی آلودگی، شاخه های درختان علائم جارویی شدن را نشان داده و در نهایت ساقه ها خشک می شوند.

عامل بیماری، نحوه انتشار و چرخه زیستی زنگ زرشک:

عامل بیماری گیاهی زنگ زرشک گونه های مختلف قارچ Puccinia می باشند. شرایط آب و هوایی مرطوب و محدوده دمای 10 الی 20 درجه سانتی گراد تاثیر زیادی در رشد عامل بیماری دارد. باد نقش اصلی در جابجایی عامل بیماری دارد. زمستان گذرانی عامل بیماری روی جوانه های برگی و علف های هرز خانواده گندمیان صورت می گیرد.

راه های پیشگیری و کنترل بیماری زنگ زرشک:

  • استفاده از آبیاری قطره ای
  • هرس و جمع آوری شاخه های آلوده
  • استفاده از بردوفیکس به شرح زیر:

- سم پاشی با بردوفیکس 10 در هزار پس از ریزش 70 درصد برگ ها در پاییز

- سم پاشی با بردوفیکس 10 در هزار قبل از تورم جوانه ها

- سم پاشی با بردوفیکس 5 در هزار بعد از ریزش گلبرگ ها

- سم پاشی با بردوفیکس 5 در هزار بعد از تشکیل میوه