بلایت باکتریایی برگ توت

Mullberry bacterial leaf blight

عامل بیماری گیاهی بلایت باکتریای باعث آسیب به گیاهان فراوانی می شود، ولی این گونه باکتری باعث آسیب به درختان توت و شاتوت می شود. برگ های کوچک درختان دارای حساسیت بیشتری نسبت به بیماری هستند.

علائم بیماری بلایت باکتریایی برگ توت:

علائم ابتدایی بیماری گیاهی بلایت باکتریای برگ توت روی برگ ها شامل بافت های کوچک، حدود یک میلی متر، به رنگ قهوه ای تیره، نامنظم و آبسوخته می باشد. ممکن است در بعضی مواقع هاله ای زرد رنگ در اطراف زخم ها مشاهده شود. در ادامه روند بیماری، لکه ها در بین رگبرگ ها بزرگ شده و این بیماری در بعضی مواقع نیز باعث ایجاد لکه های قهوه ای رنگ روی گل، میوه و سرشاخه ها نیز می گردد.

عامل بیماری، نحوه انتشار و چرخه زیستی بلایت باکتریایی برگ توت:

عامل بیماری گیاهی بلایت باکتریای برگ توت، باکتری Pseudomonas syringaeمی باشد. شرایط آب و هوایی مرطوب و محدوده دمای 28 الی 30 درجه سانتی گراد تاثیر زیادی در رشد عامل بیماری دارد. خاک مهمترین منبع آلودگی است و آبیاری، فعالیت های زراعی، صدمات مکانیکی و باد باعث آلودگی درخت ها می شود. زمستان گذرانی عامل بیماری در داخل خاک، جوانه های آلوده و بقایای گیاهی سطح خاک صورت می گیرد.

راه های پیشگیری و کنترل بیماری بلایت باکتریایی برگ توت:

  • هرس درختان و افزایش تهویه
  • اجتناب از صدمات مکانیکی به درخت
  • استفاده از سیستم آبیاری قطره ای درختان
  • جمع آوری و سوزاندن برگ های آلوده
  • استفاده از بردوفیکس به شرح زیر:

- سم پاشی با بردوفیکس 10 در هزار پس از ریزش 70 درصد برگ ها در پاییز

- سم پاشی با بردوفیکس 10 در هزار هنگام تورم جوانه ها

- سم پاشی با بردوفیکس 5 در هزار هنگام تشکیل میوه

- آبیاری ریشه ها با بردوفیکس 10 در هزار