شانکر پوستی گردو

Walnut bark canker

علائم بیماری:

نشانه های بیماری در ابتدا به صورت لکه هایی بدون شکل هندسی، به رنگ قهوه ای تیره در پوست تنه و شاخه های اصلی بروز پیدا می کند.به مرورعلائم در سطح پوست نیز نمایان می شوند. با تراشیدن پوست تنه و شاخه های آلوده، قهوه ای شدن بافت های خارجی پوست کاملاً آشکارمی شود. در تابستان با پیشروی بیماری، پوست محل لکه ها شکافبرداشته و شیرابه ای به رنگ قهوه ای تا سیاه از محل شکاف ها خارج شده و حالت شانکر پیدا می کند.

عامل بیماری، نحوه انتشار و چرخه زیستی آن:

در ایران، عامل این بیماری باکتری Brenneria nigrifluens تشخیص داده شده است.

عامل بیماری در شانکرها و بافت های عفونی درختان زمستان گذرانی کرده و همراه شیرابه از محل شانکرها خارج می شود. شانکرها در تابستان وسیع و پیشروی بیماری به ویژه اگر هوا مرطوب یا بارانی باشد، سریع است. در پاییزو زمستان رشد شانکرها متوقف می شود.

راه های پیشگیری و کنترل بیماری :

  • برای جلوگیری از ورود عوامل بیماری زا به گیاه، بعد ازهر طوفان، تگرگ یا هرعامل دیگری که موجب آسیب دیدن گیاه شود، کل گیاه را باید با بردوفیکس 5 در هزار محلول پاشی کرد.
  • سم پاشی های چهارگانه دوره ای با بردوفیکس به شرح زیر :

- سم پاشی با بردوفیکس 10 در هزار پس از برداشت محصول

- سم پاشی با بردوفیکس 10 درهزار قبل از تورم جوانه ها

- سم پاشی با بردوفیکس 5 در هزار بعد از ریزش شاتون ها

- سم پاشی با بردوفیکس 5 در هزار بعد از تشکیل میوه

درصورت وجود آلودگی اقدامات زیرعلاوه بر محلول پاشی های دوره ای ضروری است :

تکرارسم پاشیها، بعد از تشکیل میوه، در سه نوبت به فواصل 15 روزه

تراشیدن دقیق شانکرهای موجود روی شاخه ها و تنه های درختان آلوده و پانسمان بافت سالم گیاه با بردوفیکس رقیق نشده

هرس شاخه های آلوده، 10 تا 15 سانتی متر پایین تر از بافت آلوده و سوزاندن آنها ودرصورت قطور بودن محل هرس، ضدعفونی محل با بردوفیکس رقیق نشده یا خمیر بردو