پوسیدگی قهوه ای گیلاس

Cherry brown rot

بیماری گیاهی پوسیدگی قهوه ای باعث آلودگی بسیاری از محصولات، به خصوص درختان دانه دار و هسته دار می شود. عامل این بیماری علاوه بر آسیب به میوه های در حال رسیدن روی درخت، بعد از برداشت محصول نیز ایجاد خسارت می کند.

علائم بیماری پوسیدگی قهوه ای گیلاس:

بیماری گیاهی پوسیدگی قهوه ای در ابتدا روی بخش های گل دهنده یا میوه ها ایجاد می شود. با گسترش بیماری، آلودگی به سمت شاخه ها حرکت کرده و باعث ایجاد شانکر می شود. نشانه های اولیه بیماری روی شکوفه ها شامل پژمردگی و سوختگی می باشد. در ادامه آلودگی، شکوفه ها حالت سوختگی به خود گرفته و مشابه میوه های آلوده به درخت متصل باقی می مانند. علائم بیماری روی میوه ها شامل چروکیدگی، پژمردگی و قهوه ای شدن پوست و گوشت میوه می باشد. با گسترش بیماری از قسمت انتهایی میوه هایی که به شدت آلوده شده اند، شیره تیره رنگ خارج شده و پوشش خاکستری قارچ روی این نواحی شکل می گیرد. نشانه بیماری روی شاخه های کوچک، شامل شانکرهای برنزی با حاشیه ای تیره می باشد. در بعضی مواقع توده قارچی خاکستری یا قهوه ای رنگ نیز روی شانکرها مشاهده می شود.

عامل بیماری، نحوه انتشار و چرخه زیستی  پوسیدگی قهوه ای گیلاس:

عامل بیماری گیاهی پوسیدگی قهوه ای گیلاس قارچ Monilinia fructicola می باشد. زمستان گذرانی عامل بیماری روی شانکر، میوه و یا شکوفه های تخریب شده صورت می گیرد. جابجایی عامل بیماری توسط باد و باران صورت می گیرد. شرایط آب و هوایی مرطوب و محدوده دمای 20 الی 25 درجه سانتی گراد تاثیر زیادی در رشد عامل بیماری دارد.

راه های پیشگیری و کنترل بیماری  پوسیدگی قهوه ای گیلاس:

  • اجتناب از آبیاری پاششی
  • تامین عناصر مورد نیاز و جلوگیری از تنش به گیاه
  • جلوگیری از صدمات مکانیکی به میوه ها
  • جمع آوری و هرس بافت های آلوده
  • استفاده از بردوفیکس به شرح زیر:

- سم پاشی با بردوفیکس 5 در هزار پس از برداشت محصول

- سم پاشی با بردوفیکس 10 در هزار پس از ریزش 70 درصد برگ ها در پاییز

- سم پاشی با بردوفیکس10 در هزار پس از هرس زمستانه

- سم پاشی با بردوفیکس 10 در هزار هنگام تورم جوانه ها

- سم پاشی با بردوفیکس 5 در هزار بعد از ریزش گلبرگ ها