لکه قهوه ای آلترناریایی مرکبات

Brown spot

علائم بیماری:

قارچ عامل بیماری بیشتر به سرشاخه های ترد و جوان حمله کرده و برگ های مسن دربرابر بیماری مقاوم هستند.


بیماری به صورت لکه های قهوه ای بافت مرده ( نکروتیک) روی برگ، میوه و سرشاخه های جوان برخی از ارقام مرکبات دیده می شود. این لکه ها معمولاً در اواسط بهار روی برگ ها ظاهر شده، به سمترگبرگ پیشروی می کنند. این لکه ها حاشیه ای زرد رنگ دارند که دراثر سم عامل بیماری زا بوجود آمده و به سرعت بافت گیاه را از بین می برد. بیماری غالباً سبب ریزش زودهنگام میوه های جوان شده و یا در سطح پوست آنها برجستگی های کوچکی به رنگ قهوه ای یا قهوه ای تیره ایجاد می کند. سطح لکه های روی پوست میوه به سهولت جدا شده و می ریزد و در نتیجه حالت آبله ای به پوست میوه داده و چنین میوه هایی ارزش بازار پسندی خود را از دست می دهند.

عامل بیماری، نحوه انتشار و چرخه زیستی آن :

قارچ Alternaria alternata عامل این بیماری است.این قارچ هوازی بوده و روی زخم های قدیمی شاخه و برگ زمستان گذرانی می کند. با مساعد شدن شرایط ، اسپورهای قارچ پس از خروج بوسیله باد یا باران روی اندام های جوان و حساس گیاه می نشینند. بارش باران یا تغییرات شدید رطوبت هوا شرایط را برای انتشار بیماری مساعد می کند.

راه های پیشگیری و کنترل بیماری :

- کاشت ارقام مقاوم

- هرس به موقع و حذف بقایای آلوده گیاهی

- عدم زیاده روی در مصرف کودهای ازته

- سم پاشی درختان با بردوفیکس به شرح زیر :

  • سم پاشی با بردوفیکس 10 در هزار بعد از برداشت محصول و قبل از شروع باران های پاییزی
  • سم پاشی با بردفیکس 10 در هزار پس از هرس درزمستان
  • سم پاشی با بردوفیکس 5 در هزار بعد از ریزش گلبرگ ها و هنگام تشکیل میوه