پژمردگی باکتریایی موز

Banana bacterial wilt

بیماری گیاهی پژمردگی باکتریای یکی از بیماری های مخرب روی موز است. عامل باکتریایی پژمردگی موز تنها دارای میزبان های وحشی از جمله گوش فیلی گرمسیری و کرچک است. علائم بیماری روی گیاهان جوان شدیدتر است. عامل این بیماری به تمامی قسمت های گیاه حمله می کند.

علائم بیماری پژمردگی باکتریایی موز:

بیماری گیاهی پژمردگی باکتریای موز در ابتدا باعث زردی برگ ها می شود. با توسعه روند آلودگی، برگ های آلوده پژمرده شده و به رنگ قهوه ای در می آیند. برگ های آلوده از ناحیه اتصال به تنه شکسته شده و از درخت آویزان باقی می مانند. با برش عرضی از ناحیه ساقه می توان تیره شدن آوندها و ترشح شیره خاکستری رنگ را مشاهده نمود. در صورت وقوع آلودگی قبل از رشد میوه، جوانه های نر سیاه شده و علائم پوسیدگی خشک را نشان می دهد. نشانه دیگر این بیماری، زرد شدن پوست میوه و زودرس شدن ظاهری آن ها در خوشه می باشد. قسمت خوراکی میوه های آلوده به رنگ قهوه ای و آجری در می آید.

عامل بیماری، نحوه انتشار و چرخه زیستی پژمردگی باکتریایی موز:

عامل بیماری گیاهی پژمردگی باکتریای موز باکتری Xanthomonas campestrisمی باشد. این بیماری به راحتی توسط حشرات، تجهیزات کشاورزی، حیوانات و ریشه های زمینی آلوده جابجا می شود. شرایط آب و هوایی بسیار مرطوب و محدوده دمای 25 الی 35 درجه سانتی گراد تاثیر زیادی در رشد عامل بیماری دارد. خاک های اسیدی و دارای کمبود مواد غذایی بستر مناسبی را برای رشد بیماری فراهم می کنند. زمستان گذرانی عامل بیماری روی بافت های گیاهی، خاک و میزبان های ثانویه وحشی صورت می گیرد.

راه های پیشگیری و کنترل بیماری پژمردگی باکتریایی موز:

  • استفاده از نهال های عاری از بیماری
  • جمع آوری و حذف گیاهان آلوده
  • حذف جوانه های نر اضافی
  • رعایت بهداشت زراعی تجهیزات کشاورزی
  • استفاده از بردوفیکس به شرح زیر:

- آبیاری درختان با نسبت 10 در هزار

- سم پاشی درختان با نسبت 10 در هزار بعد از برداشت

- سم پاشی با نسبت 5 در هزار قبل از گل دهی درخت

- سم پاشی با نسبت 5 در هزار بعد از گلدهی

- سم پاشی با نسبت 5 در هزار قبل از رسیدن میوه