پوسیدگی تاج میوه موز

Banana crown rot

بیماری پوسیدگی تاج موز، باعث آسیب فراوان به قسمت بالایی خوشه های موز می شود. عامل این بیماری که تنها به میوه های موز آسیب می زند، بعد از برداشت نیز باعث تخریب محصول می شود. دمای زیاد و ادوات کشاورزی نامناسب عوامل موثر در ایجاد این بیماری هستند.

علائم بیماری:

به طور معمول می توان نشانه های بیماری را در ناحیه اتصال میوه به خوشه یا در اصطلاح "گردن موز" مشاهده کرد، ولی صدمات مکانیکی باعث رشد بیماری روی قسمت های دیگر میوه نیز می شود. علائم بیماری شامل لکه های تیره و آفتاب سوخته می باشد. لکه های آفتاب سوخته در قسمت تاج میوه به شکل مخروطی درمی آیند. به مرور این پوسیدگی بر روی میوه گسترش یافته و سپس توسط بافت خاکستری رنگ پوشیده می شود.

عامل بیماری، نحوه انتشار و چرخه زیستی آن:

قارچ های مختلفی باعث ایجاد این بیماری می شوند، ولی قارچ Colletotrichum musae بیشترین تاثیر را در ایجاد این بیماری دارد. شرایط آب و هوایی مرطوب و محدوده دمای 25 الی 30 درجه سانتی گراد تاثیر زیادی در رشد عامل بیماری دارد. صدمات مکانیکی به موزهای نارس یا رسیده بهترین بستر را برای آغاز آلودگی میوه ها فراهم می کند. باد و باران باعث جابجایی عامل بیماری می شود. زمستان گذرانی عامل بیماری بر روی میوه و بافت هایآلوده روی درخت صورت می گیرد.

راه های پیشگیری و کنترل بیماری:

  • حفاظت گیاه در برابر صدمات مکانیکی
  • هرس شاخ و برگ و بخش های گلدهی اضافی
  • رعایت بهداشت زراعی و بسته بندی محصول
  • استفاده از بردوفیکس به شرح زیر:

- ضدعفونی ابزار هرس با نسبت 10 در هزار

- سم پاشی درختان با نسبت 10 در هزار بعد از برداشت

- سم پاشی با نسبت 5 در هزار قبل از گل دهی درخت

- سم پاشی با نسبت 5 در هزار بعد از گلدهی

- سم پاشی با نسبت 5 در هزار قبل از رسیدن میوه