پوسیدگی طوقه و ریشه انار

Pomegranate crown and root rot

بیماری گیاهی پوسیدگی طوقه و ریشه انار در خاک های بسیار اشباع باعث آلودگی طوقه و ریشه درختان می شود. گونه های مختلف این قارچ در تمام سنین رشد روی انار و بسیاری از گیاهان و علف های هرز ایجاد بیماری می کند.

علائم بیماری پوسیدگی طوقه و ریشه انار:

 بیماری گیاهی پوسیدگی طوقه و ریشه انار باعث ترک خوردن پوست درخت در اطراف طوقه می شود. از دیگر علائم این بیماری در ناحیه طوقه می توان به پوسیدگی و تیره شدن قسمت های پایینی درخت اشاره نمود. با گسترش بیماری در بافت ریشه، شاخه ها و بافت سبز گیاه از رشد باز مانده و به تدریج دچار زوال می شوند. گاهی پوسیدگی اطراف طوقه متوقف شده و پوست جدیدی بوجود می آید، که به طور معمول کمی متورم تر از پوست قدیمی است. نشانه های ثانویه آلودگی شامل كاهش رشد انتهايي شاخه ها، ضعف عمومی گیاه، كوچك و زردی ‌برگ ها می باشد.

عامل بیماری، نحوه انتشار و چرخه زیستی پوسیدگی طوقه و ریشه انار:

عامل بیماری گیاهی پوسیدگی طوقه و ریشه انار، قارچ Phytophthora cactorum می باشد. در صورتی که خزان درختان انار در پائیز به تعویق بیافتد، احتمال تنش سرما و بروز این بیماری افزایش پیدا می کند. زمستان گذرانی عامل بیماری در بقایای آلوده به جای مانده از کشت قبل و داخل خاك انجام می شود. جابجایی و انتقال این قارچ از طریق آب آلوده، خاک و نهال های آلوده صورت می پذیرد.

راه های پیشگیری و کنترل بیماری پوسیدگی طوقه و ریشه انار:

  • کاهش میزان آبیاری و استفاده از آبیاری قطره ای
  • کاهش مصرف کودهای ازته به خصوص اوره
  • خودداری از کشت دوم سبزی و صیفی در انارستان
  • ایجاد زه کش مناسب و سبک کردن بافت خاک
  • استفاده از بردوفیکس به شرح زیر:

- ضدعفونی ابزار هرس با بردوفیکس رقیق نشده

- تراشیدن بافت های آلوده و سوزاندن آن ها و رنگ کردن بافت سالم گیاه با بردوفیکس رقیق نشده

- فروبردن ریشه نهال ها در محلول بردوفیکس با نسبت 10 در هزار

- آبیاری درختان با بردوفکیس 10 در هزار

- محلول پاشی کل گیاه با بردوفیکس 5 در هزار