بلایت آلترناریایی پسته

Pistachio Alternaria blight

علائم بیماری بلایت آلترناریایی پسته:

شروع آلودگی بیماری گیاهی  پسته در ابتدای فصل بهار، بدون بروز علامت است. علائم بیماری در اواسط فصل تابستان گسترش پیدا می کند.

روی برگ، زخم های گرد یا زاویه دار به رنگ قهوه ای یا سیاه ایجاد می شوند که به تدریج بزرگ و با هم ادغام شده و ناحیه نکروز شده ای را بوجود می آورند.

در انتهای فصل، قارچ عامل بیماری گیاهی بلایت آلترناریایی در قسمت مرکزی زخم ها شروع به تولید اسپور می کند. عفونت های شدید موجب ریزش زود هنگام برگ و ضعف عمومی گیاه می شوند.

لکه های روی میوه که ممکن است با حاشیه قرمز- بنفش احاطه شده باشند، روی میوه های نارس ایجاد می شود.

لکه ها به مرور بزرگ و با یکدیگر ادغام شده و در نهایت کل میوه سیاه می شود. آلودگی میوه باعث کاهش کیفیت و همینطور حجم محصول می شود.

عامل بیماری، نحوه انتشار و چرخه زیستی بلایت آلترناریایی پسته:

قارچ عامل بیماری گیاهی بلایت آلترناریای پسته، Alternaria alternata است. بیماری گیاهی اغلب در باغ هایی که رطوبت در آنها زیاد است بروز پیدا می کند. اولین علائم این بیماری در اواخر تابستان و گسترش آلودگی در اوایل پاییز رخ می دهد.

میوه های آفتاب سوخته، حساسیت بیشتری در برابر بیماری بلایت آلترناریایی دارند.

راه های پیشگیری و کنترل بیماری بلایت آلترناریایی پسته:

  • هرس زمستانی برای ایجاد جریان هوا در بین شاخ و برگ درختان
  • هرس علف های هرز بلند و متراکم سطح زمین برای کاهش سطح رطوبت
  • تنظیم برنامه آبیاری از انتهای تابستان تا زمان برداشت محصول به نحوی که رطوبت زیادی در سطح خاک باقی نماند
  • سم پاشی با بردوفیکس به شرح زیر :

- سم پاشی با بردوفیکس 10 در هزار پس از ریزش 70 درصد برگ ها در پاییز

- سم پاشی با بردوفیکس 10 در هزار قبل از تورم جوانه ها

- سم پاشی با بردوفیکس 5 در هزار بعد از ریزش گلبرگ ها

- سم پاشی با بردوفیکس 5 در هزار بعد از تشکیل میوه

- سم پاشی با بردوفیکس 5 در هزار انتهای تابستان