آنتراکنوز انگور

Anthracnose

خسارت بیماری گیاهی آنتراکنوز روی حبه های انگور لکه های سفید با حاشیه سیاه ایجاد می کند، به این دلیل به این بیماری پوسیدگی چشم پرنده نیز گفته می شود.

علائم بیماری آنتراکنوز انگور:

برگ های جوان نسبت به بیماری گیاهی آنتراکنوز مو بسیار حساس هستند. روی برگهای جوان لکه های زیادی با مرکز خاکستری رنگ و حاشیه نامنظم یا دایره ای شکل به رنگ قهوه ای تا سیاه بوجود می آید. به تدریج مرکز لکه ها به رنگ خاکستری مایل به سفید درآمده، لکه ها خشک شده، میریزند و برگ حالت غربالی به خود می گیرد.

روی ساقه لکه های متعدد ریز دایره ای و قرمز رنگ بوجود می آید. لکه ها به مرور فرورفته، بزرگ شده و زخم هایی با مرکز خاکستری و حاشیه گرد یا منظم ایجاد می کنند. حاشیه لکه ها قرمز مایل به قهوه ای تا بنفش مایل به سیاه است.

زخم های روی ساقه شباهت زیادی به زخم های ایجاد شده بر اثر تگرگ دارد با این تفاوت که لبه زخم های ایجاد شده بر اثر بیماری برآمده با حاشیه سیاه رنگ بوده و در کل سطح شاخه دیده می شوند اما زخم های ایجاد شده بر اثر تگرگ بدون حاشیه سیاه رنگ و فقط در یک سمت ساقه می باشند. در صورت شدت بیماری لکه ها یکی شده و ساقه خشک می شود.

خوشه انگور پیش از گلدهی نسبت به بیماری بسیار حساس است. علائم در ابتدا به صورت لکه های رنگی روی حبه ظاهر می شود. لکه ها به مرور فرورفته شده و حاشیه باریکی به رنگ قهوه ای تیره یا سیاه پیدا می کنند.

مرکز لکه ها به تدریج به رنگ بنفش درآمده ، حالت مخملی پیدا کرده و به رنگ خاکستری مایل به سفید درمی آید. درصورت رسیدن بیماری به درون میوه ، حبه ترک برداشته و شرایط برای ایجاد آلودگی های ثانویه مساعد می شود.

میوه ها سرانجام خشک شده ، حالت مومیایی پیدا کرده و می ریزند.

عامل بیماری، نحوه انتشار و چرخه زیستی آنتراکنوز انگور:

عامل بیماری گیاهی آنتراکنوز مو قارچ Elsinoe ampelina می باشد .

قارچ عامل بیماری زمستان را روی ساقه ها و برگ های گیاه می گذراند. در بهار آلودگی شروع و با بارش باران آلودگی منتقل می شود. وجود رطوبت و دمای مناسب عوامل اصلی انتشار بیماری می باشند.

در صورت بارش باران های شدید و تگرگ خطر شیوع بیماری بسیار بیشتر می شود.

راه های پیشگیری و کنترل بیماری آنتراکنوز انگور:

  • استفاده از ارقام مقاوم به بیماری
  • هرس ، جمع آوری و انهدام شاخه های آلوده
  • ضدعفونی ابزارهرس با بردوفیکس رقیق نشده
  • سم پاشی با بردوفیکس به شرح زیر :

- سم پاشی با بردوفیکس 10 در هزار پس از برداشت محصول

- سم پاشی با بردوفیکس 10 درهزار قبل از تورم جوانه ها

- سم پاشی با بردوفیکس 5 در هزار هنگامی که طول ساقه های جوان به حدود 20 سانتی متر برسد

- سم پاشی با بردوفیکس 5 در هزار بعد از وقوع تگرگ یا باران شدید

تعداد سم پاشی ها در بهار بستگی به شرایط جوی و شدت آلودگی دارد