پوسیدگی سیاه انار

Pomegranate black rot

شاید بتوان بیماری پوسیدگی سیاه یا قلب سیاه انار را مهمترین بیماری خسارت زا روی این محصول عنوان نمود. بارش باران و افزایش رطوبت در زمان گل دهی درختان، توان بیماری زایی این قارچ را به شدت افزایش می دهد.

علائم بیماری پوسیدگی سیاه انار:

بیماری گیاهی پوسیدگی سیاه انار در زمانی که میوه در حال رشد است، در داخل آن گسترش یافته وعلامت بارزی را روی بافت سطحی میوه نشان نمی دهد. آغاز آلودگی از قسمت بالایی میوه و از ناحیه اتصال میوه به ساقه می باشد. این بیماری باعث سیاه و لهیده شدن بافت های داخلی میوه می شود. با از بین رفتن دانه های انار، بافت خاکستری رنگ در بین بافت های لهیده تشکیل می شود. نشانه های جزئی بیماری روی سطح میوه شامل تغییر شکل اندک، کاهش وزن و تغییر رنگ نامحسوس پوست می باشد.

عامل بیماری، نحوه انتشار و چرخه زیستی پوسیدگی سیاه انار:

عامل بیماری گیاهی پوسیدگی سیاه انار گونه های مختلف قارچ Alternaria می باشد. به طور معمول آغاز چرخه ی آلودگی، در زمان ریزش گلبرگ ها می باشد و بعد از تشکیل میوه، این قارچ توانایی نفوذ به بافت های داخلی میوه را ندارد. زمستان گذرانی عامل بیماری روی بقایای گیاهی و سطح یا داخل خاک صورت می گیرد. باد و باران نقش فراوانی در گسترش عامل بیماری دارند. زمان ریزش گلبرگها، حساس ترین زمان برای مبارزه و جلوگیری از شروع چرخه آلودگی می باشد.

راه های پیشگیری و کنترل بیماری پوسیدگی سیاه انار:

  • جمع آوری بقایای گیاهی سطح باغ
  • اجتناب از آبیاری نامنظم
  • کنترل آفات انار به خصوص در زمان گل دهی
  • استفاده از بردوفیکس به شرح زیر:

- سم پاشی با بردوفیکس 10 در هزار پس از ریزش 70 درصد برگ ها در پاییز

- سم پاشی با بردوفیکس 10 در هزار پس از هرس زمستانه

- سم پاشی با بردوفیکس 5 در هزار هنگام تورم جوانه ها

- سم پاشی با بردوفیکس 5 در هزار بعد از ریزش گلبرگ ها