پوسیدگی فیتوفتورایی طوقه و ریشه گردو

Walnut phytophthora crown and root rot

قارچ فیتوفتورا دارای میزبان های متعدد از جمله درختان میوه، جنگلی، غیر مثمر، زینتی، درختچه و سبزی و صیفی می باشد. بیماری ریشه یا طوقه گردو در مناطق مرطوب شیوع فراوانی دارد.

علائم بیماری پوسیدگی فیتوفتورایی طوقه و ریشه گردو:

نشانه های عمومی بیماری پوسیدگی فیتوفتورای طوقه و ریشه گردو روی درختان آلوده شامل خشکی، پژمردگی و ضعف عمومی گیاه می باشد. علائم ابتدایی آلودگی شامل شکاف هایی در پایین طوقه، همراه با تراوشات محدود می باشد. در ادامه روند بیماری، پوسیدگی در اطراف طوقه و ریشه توسعه یافته و در نهایت باعث خشکی درخت می شود. می توان با تراشیدن بافت های پوسیده و پوست خارجی طوقه، قسمت های تیره را مشاهده نمود. با گسترش بیماری، درخت دچار ریزبرگی و خزان زودرس می شود. همراه با از بین رفتن بافت سبز درخت، میوه ها بیشتر در معرض تابش مستقیم خورشید قرار گرفته و آفتاب سوخته می شوند.

عامل بیماری، نحوه انتشار و چرخه زیستی پوسیدگی فیتوفتورایی طوقه و ریشه گردو:

عامل بیماری گیاهی پوسیدگی فیتوفتورای طوقه و ریشه قارچPhytophthora می باشد. این قارچ توانایی آسیب به درختان گردو از مرحله نهالی تا بلوغ را دارا می باشد. انتشار عامل بیماری از طریق نهال های آلوده، آب و خاک آلوده صورت می گیرد. رطوبت محدود و بازه دمایی 18 الی 27 درجه سانتی گراد بهترین شرایط را برای تکثیر قارچ فراهم می کند.

راه های پیشگیری و کنترل بیماری پوسیدگی فیتوفتورایی طوقه و ریشه گردو:

  • فراهم کردن زه کش مناسب خاک
  • اجتناب از آبیاری بیش از اندازه
  • استفاده از ارقام مقاوم به بیماری
  • استفاده از بردوفیکس به شرح زیر:

- تراشیدن بافت های آلوده گیاه، سوزاندن آنها و رنگ کردن بافت سالم گیاه با بردوفیکس رقیق نشده

- ضدعفونی ابزار هرس با بردوفیکس رقیق نشده

- آبیاری درختان با بردوفیکس 10 درهزار

- برای درختان مسن تر آبیاری سایه انداز و بیل زدن خاک سایه انداز با بردوفیکس 10 درهزار

- محلول پاشی کل گیاه با بردوفیکس 5 در هزار