بلایت باکتریایی کیوی

Kiwi fruit Bacterial blight

بیماری گیاهی بلایت باکتریای یا سوختگی شکوفه از مخرب ترین بیماری های باکتریایی روی درختان کیوی است. رطوبت تاثیر زیادی در توسعه این بیماری دارد.

علائم بیماری بلایت باکتریایی کیوی:

عامل بیماری گیاهی بلایت باکتریای کیوی به گل های درختان در پایه های ماده حمله می کند. علائم بیماری در زمان بازشدن گل ها به صورت لکه های فرورفته بر روي گلبرگ ها بروز پیدا می کند. لکه ها در ابتدای آلودگی زرد رنگ بوده، به مرور نارنجی شده و در مراحل پایانی بیماری به رنگ قهوه ای تیره درمی آیند. جوانه های آلوده در مراحل ابتدایی آلودگی از شاخه جدا می شوند. شروع بیماری در زمان رسیدن میوه باعث بد شکلی، کاهش رشد و به احتمال زیاد ریزش میوه ها می گردد. نشانه های بیماری گیاهی بلایت باکتریایی روی برگ در ابتدا به صورت نقاط پراکنده، با اندازه تقریبی 2 میلی متر و در طول حاشیه برگ ها می باشد. مرکز لکه ها بافت سوخته و قهوه ای رنگ بوده و با بارندگی گسترش پیدا می کند. دراطراف این لکه ها می توان هاله ای زرد رنگ را مشاهده نمود که با گسترش بیماری به صورت نامنظم به یکدیگرمتصل می شوند.

عامل بیماری، نحوه انتشار و چرخه زیستی بلایت باکتریایی کیوی:

عامل بیماری گیاهی بلایت کیوی، باکتری Pseudomonas viridiflavaمی باشد. این بیماری در شرایط مرطوب و دماهای خنک شرایط بهتری برای ماندگاری و رشد دارد. میزان و شدت بیماری با توجه به فصل های سال و شرایط باغ متفاوت است. رابطه مستقیمی بین شدت بیماری و بارش باران وجود دارد. دو عامل زخم های ناشی از صدمات مکانیکی و سرمازدگی باعث انتشار این بیماری می گردد.

راههای پیشگیری و کنترل بیماری بلایت باکتریایی کیوی:

  • استفاده از آبیاری قطره ای
  • اجتناب از زخمی شدن و صدمه دیدن گیاهان
  • سم پاشی با بردوفیکس به شرح زیر:

سم پاشی با بردوفیکس 5 در هزار پس از برداشت محصول

سم پاشی با بردوفیکس 10 در هزار پس از ریزش 70 درصد برگ ها در پاییز

سم پاشی با بردوفیکس 10 در هزار پس از هرس زمستانه

سم پاشی با بردوفیکس 5 در هزار هنگام تورم جوانه ها

سم پاشی با بردوفیکس 5 در هزار بعد از ریزش گلبرگ ها