سفیدک داخلی انگور

Downy mildew

 

بیماری گیاهی سفیدک داخلی به نامهای سفیدک کرکی یا دروغین نیز شناخته می شود.

علائم بیماری سفیدک داخلی انگور:

علائم بیماری گیاهی سفیدک داخلی ابتدا روی سطح فوقانی برگ بصورت لکه هایی به رنگ زرد کم رنگ با ظاهری روغنی و بدون حاشیه دیده میشود. در سطح زیرین همین قسمت های آلوده، اسپورهای قارچ به صورت کرک های خاکستری یا سفید، ظریف و متراکم تشکیل می گردد. لکه ها به تدریج به هم پیوسته و سطح وسیعی از برگ خشک و نکروزه شده و در نهایت به رنگ قهوه ای درمی آید. آلودگی برگها مهمترین منبع برای آلودگی میوه ها می باشد. برگهای شدیداً آلوده نیز خزان می کنند.

انتهای سرشاخه های آلوده، ضخیمتر از حالت عادی و به طور کامل خمیده می شوند. شاخه های آلوده به دنبال گسترش اسپور به رنگ سفید درآمده و سرانجام قهوه ای شده و می خشکند. علائم مشابهی روی دمبرگ ، پیچک و گل آذین جوان هم دیده می شود. اگرعامل بیماری در آغاز تشکیل جوانه ها حمله کند، رشد آن ها متوقف شده، به رنگ قهوه ای درآمده، خشک شده و می افتند.

میوه های جوان (غوره) نسبت به بیماری بسیار حساس هستند و ممکن است هنگام تشکیل خوشه یا کمی بعد از آن مورد حمله قارچ قرار گیرند. قارچ روی غوره های جوان، پوشش کرک مانند ایجاد می کند. به مرور غوره ها به رنگ قهوه ای درآمده و می ریزند.

گرچه حساسیت حبه های انگور نسبت به بیماری با افزایش سن و نزدیک شدن به زمان برداشت کمتر می شود، ولی چنانچه در این زمان قارچ به درون آن ها نفوذ پیدا کند، حبه ها چروکیده و کشمشی شده و به رنگ قهوه ای درمی آیند.

عامل بیماری، نحوه انتشار و چرخه زیستی سفیدک داخلی انگور:

قارچ Plasmopara viticola عامل بیماری گیاهی سفیدک داخلی است. قارچ عامل بیماری در داخل کلیه بافت های خشک شده و بستر تاکستان، به مدت 5 سال یا بیشتر زمستان گذرانی می کند. به محض شروع فعالیت جوانه ها در بهار، عامل بیماری نیز فعالیت خود را از سرگرفته و به سرعت سطح اندام های سبز را می پوشاند. بیماری بوسیله باران منتشر می شود. آلودگی اولیه زمانی روی می دهد که دمای هوا از 10 درجه سانتی گراد بالاتر بوده و در طول شبانه روز حداقل 10 میلیمتر باران باریده باشد.

آلودگی ثانویه در شب های گرمی رخ می دهد که دما بالاتر از 13 درجه سانتی گراد، رطوبت بالاتر از 98% بوده و برگ ها تا صبح 2 تا 3 ساعت مرطوب مانده باشند.

راه های پیشگیری و کنترل بیماری سفیدک داخلی انگور:

- زه کشی تاکستان ها به منظور پیشگیری از جمع شدن آب راکد و کاهش رطوبت

- جمع آوری، زیرخاک کردن یا سوزاندن برگ ها در انتهای فصل

- هرس سرشاخه های آلوده و انهدام آن ها

- هرس اندام های سبز نزدیک به زمین

- سم پاشی با بردوفیکس به شرح زیر :

  • سم پاشی با بردوفیکس 10 در هزار پس از برداشت محصول
  • سم پاشی با بردوفیکس 10 درهزار قبل از تورم جوانه ها
  • در صورت مساعد بودن شرایط محیطی مناسب برای رشد قارچ ( دمای مطلوب، رطوبت بالا، وجود مه یا شبنم)، تکرار سم پاشی با بردوفیکس 5 در هزار بعد از گلدهی هر 10 روز یکبار تا برطرف شدن عوامل مساعد ضروری است