پوسیدگی خاکستری انگور

Gray mold

 علائم بیماری پوسیدگی خاکستری انگور:

بیماری گیاهی پوسیدگی خاکستری ازمهمترین بیماری های خوشه های انگور در سراسر دنیا است. علائم بیماری روی همه اندام های هوایی و بخصوص دم خوشه و خوشه انگور بروز پیدا می کند.

درخت انگور نزدیک به زمان برداشت محصول نسبت به بیماری حساس تر است. در انتهای بهار و قبل از گلدهی بوته در حاشیه برگ ها یا روی رگبرگ های اصلی لکه های نامنظم، بزرگ و به رنگ قرمز مایل به قهوه ای ایجاد می شود که به مرور نکروز شده و خشک می شوند. تحت شرایط مرطوب ممکن است روی لکه ها، بافت خاکستری رنگ که همان قارچ عامل بیماری است تشکیل شود. در صورت وقوع آلودگی در ابتدای بهار، جوانه ها و ساقه های تازه روئیده قهوه ای شده و به مرور خشک می شوند.

درصورت شدید بودن بیماری در زمان گلدهی، خوشه گل دهنده خشک شده و می افتد. عامل بیماری روی ساقه مو زخم های قهوه ای رنگی که به مرور سیاه رنگ می شوند به وجود می آورد. در انتهای تابستان این زخم ها کل سطح گیاه را در برگرفته، ساقه خشک شده و خوشه می افتد.

آلودگی روی خوشه های انگور به وضوح قابل رویت است. در خوشه های به هم فشرده، آلودگی شدیدتر است. در هوای خشک حبه های آلوده خشک می شوند ولی در صورت مرطوب بودن هوا، حبه ها نرم شده و آبدار می شوند . انگورهای سفید به رنگ قهوه ای و انگورهای بنفش به رنگ قرمز درمی آیند. رطوبت باعث پوشیده شدن سطح حبه ها با لایه خاکستری از قارچ عامل بیماری گیاهی پوسیدگی خاکستری می شود. درهنگام بارش باران روند توسعه بیماری سریع تر شده و امکان ایجاد آلودگی های ثانویه بیشتر می شود.

عامل بیماری، نحوه انتشار و چرخه زیستی پوسیدگی خاکستری انگور:

قارچ Botrytis cinerea عامل بیماری گیاهی پوسیدگی خاکستری می باشد.

قارچ عامل بیماری روی شاخه های آلوده که رشد کندی دارند زمستان گذرانی می کند. در آغاز بهار و در صورت وجود رطوبت میسلیوم های بیشماری تولید شده که توسط باد و باران منتشرشده و باعث آلوده شدن برگ ها و ساقه های جوان می شود.

راههای پیشگیری و کنترل بیماری پوسیدگی خاکستری انگور:

  • کاشت ارقام مقاوم و ارقامی که خوشه های بهم فشرده نداشته باشند.
  • هرس اندام های سبز یا شاخه و برگ هایی که مانع جریان داشتن هوا می شوند.
  • هرس برگ هایی که با خوشه در تماس هستند.
  • سم پاشی با بردوفیکس به شرح زیر :

سم پاشی با نسبت 5 در هزار هنگام ریزش گلبرگ ها

 سم پاشی با نسبت 5 در هزار هنگام تشکیل غوره ها

سم پاشی با نسبت 5 در هزار هنگام شیرین شده غوره ها

سم پاشی با نسبت 5 در هزار سه هفته قبل از برداشت محصول