سوختگی برگ توت فرنگی

Strawberry leaf scorch

بیماری گیاهی سوختگی برگ توت فرنگی به طور معمول، در مناطقی که بوته ها و ردیف ها به صورت متراکم و فاقد تهویه مناسب کشت شده اند مشاهده می شود.

علائم بیماری سوختگی برگ توت فرنگی:

نشانه های اولیه بیماری گیاهی سوختگی برگ توت فرنگی شامل سوختگی های نامنظم، قهوه ای رنگ یا بنفش تیره روی سطح بالایی برگ ها می باشد. با گسترش بیماری، زخم ها به یکدگیر متصل شده و باعث بنفش یا قرمز شدن مرکز بافت های آلوده می شود. به طور معمول بیشترین علائم آلودگی روی برگ ها قابل مشاهده است، ولی این قارچ روی میوه و گل نیز بیماری زا است. با آلودگی غنچه ها، گلبرگ های آلوده پژمرده شده و از گیاه می ریزند.

عامل بیماری، نحوه انتشار و چرخه زیستی سوختگی برگ توت فرنگی:

عامل بیماری گیاهی سوختگی برگ توت فرنگی، قارچ Diplocarpon earliana می باشد. به طور کلی برگ های جوان کمتر مورد تهاجم عامل بیماری قرار می گیرند و بیشترین نشانه های بیماری روی برگ های پهن و قدیمی تر بوته قابل مشاهده است. زمستان گذرانی عامل بیماری روی بقایای آلوده به جای مانده روی سطح خاک صورت می گیرد. شرایط آب و هوایی مرطوب و محدوده دمای 27 الی 30 درجه سانتی گراد تاثیر زیادی در رشد عامل بیماری دارد.

راه های پیشگیری و کنترل بیماری سوختگی برگ توت فرنگی:

  • استفاده از ارقام مقاوم به بیماری
  • ایجاد تهویه مناسب بین بوته ها
  • کنترل علف های هرز
  • حذف شاخ و برگ های اضافی
  • سم پاشی با بردوفیکس به شرح زیر:

- ضدعفونی بذور با بردوفیکس 10 در هزار

- ضدعفونی خاک بلافاصله بعد از کاشت با بردوفیکس 10 در هزار

- سم پاشی با بردوفیکس 5 در هزار قبل از گلدهی

- سم پاشی با بردوفیکس 5 در هزار بعد از ریزش گلبرگ ها