لکه سرکوسپورایی انار

Pomegranate cercospora spot

عامل بیماری سرکوسپورا روی بسیاری از محصولات کشاورزی بیماری زا است. به طور کلی بیماری گیاهی لکه سرکوسپورایی انار باعث آلودگی بخش های هوایی انار  شامل برگ، میوه، گل و شاخه می شود. رطوبت تاثیر زیادی در توسعه آلودگی دارد.

علائم بیماری لکه سرکوسپورایی انار:

علائم برگی بیماری گیاهی لکه سرکوسپورای انار در ابتدا به شکل لکه های کوچک، پراکنده، قهوه ای، همراه با هاله ی زرد رنگ می باشد. لکه های تشکیل شده در زیر برگ ها نیز حالت آبسوخته دارند. روی غنچه ها نیز لکه هایی پراکنده، مدور و تیره رنگ تشکیل می شود. در سطح میوه های آلوده نقاط سیاه، پراکنده و مدور شکل می گیرد. با گسترش بیماری روی میوه ها، لکه های نامنظم باعث کاهش بازارپسندی محصول می شود. علائم بیماری روی شاخه ها به شکل لکه های بیضی شکل، مسطح و سیاه رنگ می باشد. با گسترش بیماری شاخه های آلوده خشک شده و ممکن است باعث از بین رفتن کل گیاه نیز گردد.

عامل بیماری، نحوه انتشار و چرخه زیستی لکه سرکوسپورایی انار:

عامل بیماری گیاهی لکه سرکوسپورای انار، قارچ Cercospora punicae می باشد. زمستان گذرانی عامل بیماری روی برگ های آلوده و بقایای گیاهی موجود در سطح خاک انارستان صورت می گیرد. باد نقش زیادی در جابجایی عامل بیماری دارد.

راه های پیشگیری و کنترل بیماری لکه سرکوسپورایی انار:

  • جمع آوری و سوزاندن میوه های آلوده
  • بهبود تهویه از طریق انجام هرس داخل تاج درخت
  • هرس و سوزاندن شاخه های آلوده
  • سم پاشی با بردوفکیس به شرح زیر:

- سم پاشی با بردوفیکس 10 در هزار پس از ریزش 70 درصد برگ ها در پاییز

- سم پاشی با بردوفیکس 10 در هزار پس از هرس زمستانه

- سم پاشی با بردوفیکس 5 در هزار هنگام تورم جوانه ها

- سم پاشی با بردوفیکس 5 در هزار بعد از ریزش گلبرگ ها