پوسیدگی خاکستری کیوی

Kiwifruit gray mold

بیماری گیاهی کپک خاکستری که به نام های دیگری از جمله پوسیدگی خاکستری و پوسیدگی میوه کیوی نامیده می شود، باعث کاهش محصول حتی بعد از برداشت محصول می گردد. این قارچ نه تنها بر روی کیوی بلکه روی بیش از 230 گیاه دیگر ایجاد آلودگی می نماید.

علائم بیماری پوسیدگی خاکستری کیوی:

علائم و نشانه های بیماری گیاهی پوسیدگی خاکستری کیوی از ناحیه اتصال میوه به ساقه و اطراف جوانه ها آغاز می شود. با ادامه روند بیماری در سطح میوه توده خاکستری رنگ قابل مشاهده است. عامل بیماری روی میوه های رسیده، چین و چروک ایجاد می کند. علائم این قارچ بر روی میوه های کال به ندرت دیده شده ولی پس از برداشت محصول و در زمان انبارداری، رشد توده قارچی خاکستری رنگ بیشتر مشخص است. علائم داخلی میوه های آلوده به شکل لهیدگی آبدار و تغییر رنگ بافت کیوی به سبز تیره بیشتر مشخص است. در مراحل پیشرفته بیماری، ممکن است بافت های سیاه رنگ نا متقارنی به اندازه تقریبی 5 میلی متر روی میوه های آلوده نیز مشاهده گردد.

عامل بیماری، نحوه انتشار و چرخه زیستی پوسیدگی خاکستری کیوی:

عامل بیماری گیاهی پوسیدگی خاکستری کیوی قارچ Botrytis cinereaمی باشد. این بیماری در شرایط بارانی یا دوره های با رطوبت بالا و شرایط دمایی معتدل بین 15 الی 23 درجه سانتی گراد گسترش می یابد. به طور کلی، عامل بیماری از دو مسیر وارد گیاه می شود:

مسیر اول از ناحیه اتصال میوه به ساقه و مسیر دوم از راه زخم های ایجاد شده در سطح ساقه. آلودگی در زمان گلدهی آغاز شده و در حالی که میوه ها رشد می کنند، سرعت رشد بیماری افزایش یافته و باعث ایجاد پوسیدگی می شود. رشد این بیماری پس از برداشت نیز ادامه پیدا می کند. عامل بیماری برای جوانه زدن اسپورها (اندام زایشی قارچ) و ایجاد آلودگی، نیاز به وجود آب آزاد دارد، بنابراین وقتی در زمان گلدهی هوا بارانی باشد، امکان نفوذ این بیماری بیشتر خواهد بود. عامل بیماری می تواند روی میوه های آلوده روی زمین و بافت های آلوده دیگری مثل برگ ها و علف های هرز زمستان گذرانی کرده و در فصل بعد ایجاد خسارت نماید.

راه های پیشگیری و کنترل بیماری پوسیدگی خاکستری کیوی:

  • جمع آوری و حذف بقایای آلوده و علف های هرز
  • کاهش حجم شاخ و برگ و افزایش هرس به منظور گردش بهتر هوا در باغ
  • نگهداری میوه ها در سردخانه با دمای پایین
  • سم پاشی های دوره ای با بردوفیکس به شرح زیر:

 سم پاشی با بردوفیکس 10 در هزار پس از ریزش 70 درصد برگ ها در پاییز

 سم پاشی با بردوفیکس 10 در هزار قبل از تورم جوانه ها

 سم پاشی با بردوفیکس 5 در هزار بعد از ریزش گلبرگ ها

 سم پاشی با بردوفیکس 5 در هزار بعد از تشکیل میوه

 سم پاشی با بردوفیکس 5 در هزار قبل از برداشت میوه