لکه برگی باکتریایی زرشک

Barberry bacterial leaf spot

عامل بیماری گیاهی لکه برگی باکتریای زرشک به برگ بوته های زرشک و ماهونیا حمله می کند. بهترین شرایط برای توسعه این باکتری شرایط خنک و مرطوب در فصل بهار است.

علائم بیماری لکه برگی باکتریایی زرشک:

علائم ابتدایی بیماری گیاهی لکه برگی باکتریای زرشک روی برگ ها شامل ایجاد لکه های کوچک، نامنظم، سبز تیره و آبسوخته می باشد. در بعضی مواقع هاله رنگ پریده و باریکی نیز در اطراف لکه ها شکل می گیرد. با گسترش روند بیماری این لکه ها به رنگ قهوه ای و بنفش تغییر رنگ می دهند. برگ های آلوده قبل از رشد کامل از بوته می ریزند. آلودگی شاخه های باریک آسیب دیده باعث سوختگی جوانه های برگی می شود.

عامل بیماری، نحوه انتشار و چرخه زیستی لکه برگی باکتریایی زرشک:

عامل بیماری گیاهی لکه برگی باکتریای زرشک، باکتری Pseudomonas berberidis می باشد. شرایط آب و هوایی مرطوب و محدوده دمای 21 الی 25 درجه سانتی گراد تاثیر زیادی در رشد عامل بیماری دارد. زمستان گذرانی عامل بیماری در بین جوانه های برگی صورت می گیرد. باکتری عامل بیماری به وسیله آبیاری، باد، حیوانات و ادوات کشاورزی منتقل می شود.

راه های پیشگیری و کنترل بیماری لکه برگی باکتریایی زرشک:

  • هرس و سوازندن شاخه های آلوده
  • استفاده از آبیاری قطره ای
  • حفاظت گیاه در برابر سرمازدگی زمستانه
  • استفاده از بردوفیکس به شرح زیر:

- سم پاشی با بردوفیکس 10 در هزار پس از ریزش 70 درصد برگ ها در پاییز

- سم پاشی با بردوفیکس 10 در هزار قبل از تورم جوانه ها

- سم پاشی با بردوفیکس 5 در هزار بعد از ریزش گلبرگ ها

- سم پاشی با بردوفیکس 5 در هزار بعد از تشکیل میوه