لکه قهوه ای آلترناریایی مرکبات(پوسیدگی آلترناریایی مرکبات)

Brown spot

علائم بیماری لکه قهوه ای آلترناریایی مرکبات:

قارچ عامل بیماری گیاهی لکه قهوه ای آلترناریای مرکبات یا پوسیدگی آلترناریایی مرکبات بیشتر به سرشاخه های ترد و جوان حمله کرده و برگ های مسن دربرابر این بیماری مقاوم هستند.


نشانه های بیماری به صورت لکه های قهوه ای و بافت مرده (نکروتیک) روی برگ، میوه و سرشاخه های جوان برخی از ارقام مرکبات دیده می شود. این لکه ها معمولاً در اواسط بهار روی برگ ها ظاهر شده و به سمت رگبرگ پیشروی می کند. این لکه ها حاشیه ای زرد رنگ دارند که در اثر سم عامل بیماری زا بوجود آمده و به سرعت بافت گیاه را از بین می برد. بیماری غالباً سبب ریزش زود هنگام میوه های جوان شده و یا در سطح پوست آن ها برجستگی های کوچکی به رنگ قهوه ای یا قهوه ای تیره ایجاد می کند. سطح لکه های روی پوست میوه به سهولت جدا شده، می ریزد و در نتیجه حالت آبله ای به پوست میوه می دهد. چنین میوه هایی ارزش بازار پسندی خود را از دست می دهند.

عامل بیماری، نحوه انتشار و چرخه زیستی لکه قهوه ای آلترناریایی مرکبات:

قارچ Alternaria alternata عامل بیماری گیاهی لکه قهوه ای آلترناریای یا پوسیدگی آلترناریایی مرکبات است. این قارچ هوازاد بوده و روی زخم های قدیمی شاخه و برگ زمستان گذرانی می کند. با مساعد شدن شرایط ، اسپورهای قارچ پس از خروج بوسیله باد یا باران روی اندام های جوان و حساس گیاه می نشینند. بارش باران یا تغییرات شدید رطوبت هوا شرایط را برای انتشار بیماری مساعد می کند.

راه های پیشگیری و کنترل بیماری لکه قهوه ای آلترناریایی مرکبات:

- کاشت ارقام مقاوم به بیماری

- هرس به موقع و حذف بقایای آلوده گیاهی

- اجتناب از مصرف کودهای ازته مازاد

- سم پاشی درختان با بردوفیکس به شرح زیر :

  • سم پاشی با بردوفیکس 10 در هزار بعد از برداشت محصول و قبل از شروع باران های پاییزی
  • سم پاشی با بردفیکس 10 در هزار پس از هرس درزمستان
  • سم پاشی با بردوفیکس 5 در هزار بعد از ریزش گلبرگ ها و هنگام تشکیل میوه