پوسیدگی فیتوفتورایی ریشه زیتون

Olive phytophthora root rot

بیماری پوسیدگی فیتوفتورای ریشه یک بیماری شایع بر روی بسیاری از گیاهان زراعی و درختان می باشد. درختان زیتون به طور معمول نیاز کمی به آبیاری دارند و در نتیجه شیوع این بیماری بر روی زیتون زیاد نمی باشد.

علائم بیماری پوسیدگی فیتوفتورایی ریشه زیتون:

به صورت کلی این قارچ باعث پوسیدگی و لهیدگی طوقه و ریشه درختان می شود. درختان آلوده رشد کمتری داشته، ضعیف می شوند و با از بین رفتن بافت های سبز و شاخ و برگشان می میرند. می توان اولین نشانه ها را در بهار، در مناطقی که خاک بافتی فشرده و رسی دارد، به صورت پراکنده در سطح باغ مشاهده نمود. با بروز بیماری بافت ریشه های آلوده تغییر رنگ می دهد. با پیشرفت بیماری به قسمت های طوقه ای درخت و در مرز تماس خاک با تنه، بافت های آلوده، بین پوست داخلی و چوب پیشروی می کنند. با جدا کردن چوب سطحی از این نواحی می توان بافت های نرم و لعابی به رنگ قهوه ای تیره تا سیاه رنگ را مشاهده کرد. تعداد ریشه ها نیز در طی چند سال آلودگی، کاهش می یابد.

عامل بیماری، نحوه انتشار و چرخه زیستی پوسیدگی فیتوفتورای ریشه زیتون:

عامل این بیماری گونه های مختلفی از قارچ خاکزی Phytophthora می باشد. بهترین شرایط برای فعالیت محدوه دمایی 25 الی 30 درجه سانتی گراد و خاک مرطوب است. مدیریت آبیاری و فراهم بودن عناصر مغذی برای گیاه بهترین راه برای ممانعت از گسترش آلودگی است. یکی دیگر از راه های انتقال بیماری، ابزار و ادوات آلوده کشاورزی هستند. این بیماری به طور غالب در خاک هایی که فشرده بوده و رطوبت به صورت دایمی در پای درختان باشد شرایط مناسب تری برای رشد دارد. این بیماری توانایی ماندگاری برای چند سال را بر روی بافت های آلوده گیاه و در داخل خاک دارد.

راه های پیشگیری و کنترل بیماری پوسیدگی فیتوفتورایی ریشه زیتون:

  • آبیاری قطره ای و اجتناب از آبیاری غرقابی
  • فراهم کردن زهکش مناسب و سبک کردن بافت خاک
  • عدم کشت در زمین های آلوده
  • استفاده از بردوفیکس به شرح زیر:

-  ضدعفونی ابزار هرس با بردوفیکس رقیق نشده

-  تراشیدن بافت های آلوده، سوزاندن آن ها و رنگ آمیزی گیاه با بردوفیکس رقیق نشده

-  فروبردن ریشه نهال ها در محلول بردوفیکس با نسبت 10 در هزار

-  آبیاری درختان با بردوفکیس 10 در هزار

-  بیل زدن خاک اطراف گیاه و اختلاط همزمان آن با بردوفیکس 10 در هزار