پوسیدگی ریشه توت فرنگی

Strawberry root rot

بیماری گیاهی پوسیدگی ریشه توت فرنگی یا مغز قرمزی ریشه یکی از بیماری های مهم توت فرنگی در مناطق سرد و مرطوب می باشد. عامل بیماری گیاهی پوسیدگی ریشه توت فرنگی تنها باعث آسیب به ریشه های توت فرنگی و تمشک می شود و روی محصولات دیگر تاثیری ندارد.

علائم بیماری پوسیدگی ریشه توت فرنگی:

علائم کلی بیماری گیاهی پوسیدگی ریشه توت فرنگی شامل ضعف عمومی و کاهش رشد بوته های توت فرنگی می باشد. برگ های جدید بوته های آلوده کوچک مانده، رشد شاخه های رونده محدود شده و میزان محصول نیز کاهش پیدا می کند. برگ های قدیمی پژمرده شده و ممکن است تغییر رنگ جزئی به زرد یا نارنجی نیز مشاهده گردد. مغز ریشه های آلوده، پوسیده و آجری رنگ شده که با گسترش بیماری، این تغییر رنگ به سمت طوقه پیشروی می کند.

عامل بیماری، نحوه انتشار و چرخه زیستی پوسیدگی ریشه توت فرنگی:

عامل بیماری گیاهی پوسیدگی ریشه توت فرنگی، قارچ Phytophthora fragariae می باشد. ریشه ی گیاهان جوان در برابر عامل بیماری زا دارای حساسیت بیشتری هستند. خاک های فشرده، شرایط آب و هوایی مرطوب و محدوده دمای 8 الی 15 درجه سانتی گراد تاثیر زیادی در رشد عامل بیماری دارد. زمستان گذرانی عامل بیماری به مدت چندین سال روی بقایای ریشه می باشد. آب آبیاری و خاک همراه ادوات کشاورزی باعث جابجایی قارچ به محیط های عاری از بیماری می گردد.

راه های پیشگیری و کنترل بیماری پوسیدگی ریشه توت فرنگی:

  • استفاده از نشاهای عاری از بیماری
  • اجتناب از کاشت در زمین های دارای سابقه آلودگی
  • افزایش زه کش خاک
  • آفتاب دهی خاک
  • سم پاشی با بردوفیکس به شرح زیر:

- ضدعفونی بذور با بردوفیکس 10 در هزار

- ضدعفونی خاک بلافاصله بعد از کاشت با بردوفیکس 10 در هزار

- سم پاشی با بردوفیکس 5 در هزار قبل از گلدهی

- سم پاشی با بردوفیکس 5 در هزار بعد از ریزش گلبرگ ها