گال طوقه کیوی

Kiwi fruit Crown gall

این باکتری خاکزی قابلیت ایجاد بیماری بر روی طیف وسیعی از گیاهان و علف های هرز مثل بومادران، بگونیا، داودی، میخک، آفتابگردان، گردو، سیب، کتان، بادام، زردآلو، آلبالو، انگور و را دارا می باشد.

علائم بیماری گال طوقه کیوی:

علائم بیماری گیاهی گال طوقه کیوی یا سرطان کیوی در ابتدا به شکل توده های کوچک، گرد، نرم و شیری رنگ نمایان می گردد. با بزرگتر شدن اندازه گال این توده ها زبر، قهوه ای رنگ و دارای سطوحی از لایه های پوستی و بافت مرده را ایجاد می کند. این بیماری می تواند گال هایی با اندازه های مختلف میکروسکوپی تا اندازه بیست سانتی متری بر روی ریشه های درختان و اطراف طوقه ایجاد نماید. بافت های داخلی این بخش های آلوده دارای حالتی متورم شده و سفید رنگ هستند. نشانه های ثانویه این بیماری در قسمت های دیگر گیاه شامل کاهش رشد گیاه، کوچکی و رنگ پریدگی برگ ها، کاهش رشد شاخه ها و کاهش کیفیت محصول می باشد.

عامل بیماری، نحوه انتشار و چرخه زیستی گال طوقه کیوی:

عامل بیماری گیاهی گال طوقه کیوی، باکتری Agrobacterium tumefaciensمی باشد که می تواند برای چندین سال روی بقایای گیاهی و در خاک زمستان گذرانی کند. این باکتری از راه زخم های ایجاد شده بر اثرعوامل گوناگون روی قسمت های پایینی گیاه، ریشه ها یا طوقه وارد گیاه می شود. به طور معمول ورود آلودگی به نهال های جوان از طریق پیوند و جابجایی گیاهان صورت می گیرد. ورود عامل بیماری به گیاهان مسن تر از طریق زخم های ناشی از هرس، صدمات مکانیکی ادوات کشاورزی، تگرگ، سرمازدگی، محل پیوند، آبیاری بارانی، گزش حشرات خاکزی و حتی شیارهای به وجود آمده از طریق رشد شاخه ها صورت می گیرد.

راه های پیشگیری و کنترل بیماری گال طوقه کیوی:

  • جلوگیری از آسیب فیزیکی به تنه و طوقه
  • مراقبت نهال ها از صدمات مکانیکی و کاهش جابجایی های غیر ضروری
  • تناوب زراعی با گیاهان غیر میزبان از جمله ذرت
  • سم پاشی کل گیاه با بردوفیکس 5 در هزار به منظور جلوگیری از سرمازدگی
  • هرس شاخه های آلوده و ضدعفونی ابزار هرس با بردوفیکس رقیق نشده
  • قلمه و ریشه نهال ها به مدت یک ساعت در محلول بردوفیکس 10 در هزار قرار داده شود
  • تراشیدن گال های موجود و رنگ کردن بافت سالم گیاه با بردوفیکس رقیق نشده
  • ضدعفونی ابزار هرس با بردوفیکس رقیق نشده
  • آبیاری کل باغ به منظور ضدعفونی خاک درباغ هایی که آلودگی در آنها وجود دارد با بردوفیکس 10 در هزار، بطوریکه تمام سایه انداز گیاهان آبیاری شود.