" پیشـگفتار ( مقاله تحقیقاتی ترکیب بردو بعنوان یک حشره کش ) "

در تحقیق حاضر، تلاش بر این است تا ویژگی ترکیب بردو در کنترل حشرات خسارت زا روی محصولات کشاورزی معرفی شود. در این تحقیق، اسناد معتبر و مکتوب دستاوردهای یک سده تجارب و تحقیقات میدانی با استفاده از اسپری بردو بعنوان حشره کش را جمع بندی کرده ایم. منابع جمع آوری شده در تحقیق حاضر به طور عمده برگرفته از بولتن ها و نشریات ایالات متحده آمریکا از سال 1917 تا 1953 می باشد.

ترکیب بردو از سال 1885 تاکنون در سطح جهان، بعنوان قارچ کش و باکتری کش بکار برده شده است. به گواه اسناد موجود در این تحقیق، ترکیب بردو برای یک سده از 1854 تا 1954، بعنوان حشره کش مورد استفاده بوده است. اما از نیمه دوم سده بیستم، با توجه به افزایش استفاده از سموم سنتتیک، درباره تاثیر حشره کشی ترکیب بردو ، بجز چند سند اندک، مطلب دیگری یافت نمی شود. پرسش اساسی این است که چرا امروزه از ترکیب بردو برای کنترل حشرات استفاده نمی شود؟ این پرسشی است که نگارنده را بر آن داشته است، که تجارب فراموش شده ی بشری را دوباره زنده کند.

نکته جالب این است که روی آوری به تولید سموم سنتتیک، که از نیمه دوم سده بیستم آغاز شده است، همچنان ادامه دارد. اما این گونه سموم با عوارض ناشناخته زیست محیطی، اکثرا پس از مدتی، تولیدشان ممنوع می شود. تولد کودکان بدون چشم، تنها یکی از عوارض این سموم شیمیایی بوده است. از سوی دیگر، سموم سنتتیک بدلیل یک نقطه اثر بودن، سریعا در عوامل بیماریزا ایجاد مقاومت کرده و کارآیی خود را از دست می دهند. ترکیب بردو بدلیل چند نقطه اثر بودن، در طول بیش از یک سده کارآیی، مقاومتی را در عوامل بیماریزا ایجاد نکرده است. به همین دلیل، این محصول هم اکنون در تمام جهان به میزان وسیعی، بعنوان قارچ کش و باکتری کش، مورد استفاده قرار می گیرد.

اصلی ترین ایرادی که به ترکیب بردو وارد بوده است، برگسوزی در گیاه در شرایط گرمای هوا است. شرکت باغبان تاک افتخار دارد که با تولید بردوفیکس برای نخستین بار در جهان، ترکیب بردو را بصورت محلول سوسپانسیون با پی‌اچ هفت و اسیدیته خنثی تولید کرده است. بردوفیکس ایراد برگسوزی ترکیب بردو را ندارد و در چهار فصل قابل استفاده است. بردوفیکس نیز، آفت کشی دارای چندین نقطه اثر می باشد و سبب ایجاد مقاومت در عوامل بیماریزای قارچی و باکتریایی نمی شود. از نظر استاندارد بین المللی، ترکیب بردو و بردوفیکس جزو سموم ارگانیک تایید شده به شمار می روند. این دو آفت کش از دل طبیعت برآمده و در طبیعت نیز تجزیه می شوند.

مدیریت یکپارچه آفات ، رویکردی موثر و حساس به محیط زیست، متکی بر شیوه های متعارف بومی مبتنی بر عقل سلیم است. این رویکرد، اطلاعات جامع درباره چرخه زندگی آفات و تعامل آنها با محیط زیست را بکار می گیرد .

با توجه به آنچه گفته شد چرا نباید تجارب و شیوه های سنتی گذشته را به حساب آورد؟ رویکرد مدیریت یکپارچه آفات، ما را ملزم می سازد به تجارب ارزشمند متعارف و سنتی گذشته، احترام گذاشته و از آن سود جوییم. این رویکرد، اهمیت حفظ روش های سنتی در ایران و جهان را مورد تایید قرار می دهد. مدیریت یکپارچه آفات، تجارب سنتی مبتنی بر عقل سلیم را زیر پای نمی گذارد. و از این روی استفاده از بردو در کنترل حشرات، ضروری به نظر می رسد.

اگر به تعریف دافع حشره بودن توسط سازمان حفاظت از محیط زیست ایالات متحده آمریکا، ای.پی.آ توجه کنیم؛ یک ماده دافع حشره، یک آفت کش و به عبارت دیگر یک حشره کش بشمار می رود. بنابر قوانین آفت کش ها، یک آفت کش، هر ماده و یا ترکیبی از مواد است که بتواند سبب؛ پیشگیری، نابودی، دفع و کاهش اثر آسیب آفات شود . تلاش تحقیق حاضر بر این است که بخش فراموش شده ی دستاورد تجارب بشری را یادآور شده تا مگر جای پایی باشد برای آیندگان ،برای آنکه بتوانند از ظرفیت های ناشناخته و یا فراموش شده ی ترکیب بردو در کنترل حشرات بهره جویند.

" جهت مشاهده ی محتویات مقاله، بخش مورد نظر را از منوی آبشاری زیر انتخاب کنید "